Select Page

Šolski sklad

PREDSTAVITEV

Osnovna šola Škofljica sodi s 1106 vpisanimi učenci med največje v Sloveniji. Tako veliko število pomeni, da nas obiskujejo učenci vseh socialnih slojev in ekonomskih zmožnosti. Zaradi kriznih razmer v zadnjih letih je čedalje več takšnih, katerih starši ne zmorejo kritja vseh stroškov in se zato obračajo na šolo po pomoč v obliki regresov. Zaradi tega je bilo potrebno ustanoviti organ, ki bi sprejemal in skrbno odločal o teh prošnjah, po drugi strani pa skrbel za transparentno in pravilno razdelitev sredstev v okviru finančnih možnosti. S takšnim razmišljanjem je bil na seji Sveta staršev Javnega zavoda Osnovna šola in vrtec Škofljica  25. septembra 2003 sprejet sklep o ustanovitvi Šolskega sklada OŠ Škofljica (v nadaljevanju Sklad). Z zaostritvijo gospodarske krize pa se spreminja tudi funkcija Sklada – vedno manj je namenjen nudenju nadstandarda in vedno bolj postaja dobrodelni sklad za nudenje pomoči socialno šibkejšim. Število otrok, ki prihajajo iz socialno šibkejših družin, se namreč povečuje. Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, domačih in tujih fizičnih in pravnih  oseb, donacij, prodaje izdelkov na novoletnem sejmu in iz drugih virov. Ena izmed oblik, ki se uveljavlja v zadnjem času, je tudi organizacija dobrodelnih koncertov, kot sta koncert Pričarajmo otroške nasmeje in pa božično-novoletni koncert šolskih zborov, kjer se namesto vstopnin pobirajo prostovoljni prispevki.

Delovanje skladov je bilo uzakonjeno tudi leta 2007 s Spremembo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). V 135. členu ZOFVI je zapisano: „Šola ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.“

Šolski sklad deluje po Pravilih šolskega sklada, ki jih je na svoji 4. seji 23. aprila 2012 potrdil Svet zavoda Osnovne šole in vrtca Škofljica. Pravila so objavljena tudi na šolskih spletnih straneh.

 

ORGANIZIRANOST SKLADA

Sklad upravlja upravni odbor sklada (v nadaljevanju: UO), ki ga potrdi svet zavoda. UO ima sedem članov. Štiri predstavnike šole, med katerimi je vsaj en svetovalni delavec, predlaga svet zavoda. Tri predstavnike staršev imenuje svet staršev. Na prvi seji UO, ki jo skliče in do izvolitve predsednika tudi vodi ravnatelj šole, člani odbora izmed sebe izvolijo predsednika UO in namestnika predsednika. Mandat članov UO je štiri leta.

Člani upravnega odbora so:

 • Liza Bratuž Derenčin,
 • Martina Jordan,
 • Jerica Brložnik,
 • Branka Lončarič,
 • Tina Merčnik,
 • Alja Škibin,
 • Edvard Pergar Konestabo.

Predsednica UO je Liza Bratuž Derenčin.

Upravni odbor Sklada o svojem delovanju obvešča Svet staršev OŠ Škofljica, Svet zavoda OŠ Škofljica, ravnatelja zavoda in javnost. Letno poročilo o delovanju Sklada je tudi sestavni del poročila o realizaciji.

O dodelitvi sredstev odloča posebna tričlanska strokovna komisija, ki jo izmed sebe imenuje upravni odbor na svoji prvi sejo. Komisijo sestavljajo svetovalni delavec, predstavnik staršev in pedagoških delavcev.

Komisijo sestavljajo:

 • Liza Bratuž Derenčin,
 • Branka Lončarič,
 • Tina Merčnik.

 

NAMEN SKLADA

Namen sklada je:

 • pomoč socialno šibkim učencem, zlasti pri nakupu šolskih potrebščin, udeležbi pri projektih, šoli v naravi, taborih in drugih dejavnostih nadstandardnega programa šole,
 • financiranje dejavnosti in potreb posameznih učencev, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev,
 • zvišanje standarda pouka oziroma nakup nadstandardne opreme za izboljšanje kakovosti pouka,
 • podeljevanje sredstev učencem v skladu z namenom, ki ga določi donator in podobno.

Kot socialno osveščeni predstavniki družbe želimo nuditi našim otrokom enake možnosti za šolanje in jim omogočiti brezskrbno otroštvo, želeli pa bi pokriti tudi stroške za neobvezne šolske programe in tako ustvariti možnosti za še ustvarjalnejše in kakovostnejše zorenje naših otrok, npr. z zagotavljanjem dodatnih sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti učencev.

Ne pozabimo, da so vsi otroci tudi naši otroci in da so ti naše največje bogastvo. Zato bodite s svojimi donacijami in sodelovanjem z nami tudi vi! O vaši pomoči bomo javnost seznanili preko medijev in z letnimi poročili.

 

VLOGE ZA SKLAD

Pred vsako izvedbo dejavnosti, kot je tabor oz. šola v naravi, je javno objavljen poziv za oddajo vlog za regresirano dejavnost. Pri tem je naveden tudi rok, do kdaj je potrebno vlogo oddati. Ta se odda pisno ali z osebno vročitvijo na šolsko svetovalno službo, lahko pa tudi na strokovno komisijo za dodelitev sredstev iz Sklada. Vloga je objavljena na šolskih spletnih straneh, lahko pa se dvigne tudi v tajništvu ali svetovalni službi. O odobritvi sredstev odloči posebna strokovna komisija na podlagi izdelanih kriterijev.

Poleg staršev učencev imajo tudi pedagoški in svetovalni delavci zavoda možnost, da vložijo predlog za dodelitev sredstev iz Sklada, če presodijo, da je to v konkretnem primeru potrebno. Pri tem je zelo pomembna tudi presoja razrednika, saj je tisti, ki naj bi še podrobneje poznal učenca oz. njegove socialne razmere.

V primeru pozitivne odločitve se učencu regresirajo učni pripomočki ali učne dejavnosti v višini, kot je bila določena. V nobenem primeru učenec oziroma njegovi starši/skrbniki niso upravičeni do prejema gotovine.

Sklad pri svojem delu upošteva zavezo zaupnosti pri obravnavi vlog in anonimnosti pri objavljanju podatkov javnosti. S tem se želimo izogniti težavam in neprijetnim situacijam, ki bi jih lahko imela objava za prosilce.

Podatki za donatorje

Osnovna šola Škofljica, Klanec 5, 1291 Škofljica
IBAN SI56 0132 3603 0683 097 (Banka Slovenije)
SKLIC: 2997
Namen nakazila: Za šolski sklad
Davčna številka: 59782820


Imena donatorjev so/bodo objavljena na spletni strani sklada, in sicer na https://www.os-skofljica.si podmena starši/šolski sklad ter na naši Facebook strani.

Pravila šolskega sklada

24. 4. 2012

PREJETE DONACIJE V ŠOLSKEM LETU 2018/19

 • Telekom d.d.
 • Iskra Jožica
 • Maglan
 • Plast Kartoni
 • Gradbeništvo Ravmanovski d.o.o.
 • Promes d.o.o., Lavrica
 • Volavšek Igor
 • Gostilna Strah, Polonca Štrukelj s.p.
 • Kastelic Jože
 • MG-TIM d.o.o.
 • Macur Miha
 • Pigo d.o.o.
 • Hubat d.o.o.
 • Petrol d.d.
 • Špela Voje s.p.
 • Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja LJ – VIČ

DONATORJI V ŠOLSKEM LETU 2016/17

 • PETROL D. D.

DONATORJI

DOBRODELNI KONCERT “Pričarajmo otroške nasmehe” 8. 6. 2016

 • FINANČNI DONATORJI
FINANČNI DONATORJI
XPLUS D.O.O.
AGRONOVA D.O.O.
ELEMA D.O.O.
PARKETLINE MEDVED D.O.O.
KAPRI D.O.O.
KRIŽMAN D.O.O.
DVIG D.O.O.
PIGO D.O.O.
3B+D D.O.O.
AMIGOS D.O.O.
AMROP ADRIA D.O.O.
AVTO-MAT D.O.O.
B-FORMA D.O.O.
ELEKTRO SEŠ D.O.O.
IDENTIS D.O.O.
KVIBO D.O.O.
MESARSTVO BLATNIK D.O.O.
METOD PODRŽAJ D.O.O.
MG-TIM D.O.O.
MSOS D.O.O.
NERED D.O.O.
PETRIČ PREVOZI D.O.O.
PLANTA PRELESJE D.O.O.
PREVOZI, TGM, POSREDNIŠTVO PODRŽAJ JANSKO S.P.
STARE KLAVDIJA S.P. PLAST – KART TONI
ŠD SVARUN
TESARSTVO IN KROVSTVO IGOR ŽALAC S.P.
MITJA LAH
REBEKA LESJAK
TINA MERČNIK
DRUŽINA TRDIN
GREGOR KOŠOROG
METKA GOLČMAN
SIVEC TRADE D.O.O.
ALENKA BAMBIČ ROŽMAN
ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR
PROMES D.O.O.
SANDI BOŽIČ
SIMPLI,  MAJA RECEK S.P.
 • DOBITKI ZA SREČELOV
CITYPARK
FARFALLINA
FELIX TRADE
INCOM
KRAŠ
KULINARIKA AS
LEKTORCA
MAGISTRAT INTERNATIONAL
MERCATOR
MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA
MŐMAX
OAZA SONCA
OK DOBROTE
PEDIKURA MOJCA
PIGO
RTV SLOVENIJA
SKAN INVEST
TELEMACH
ZAVAROVALNICA TRIGLAV
ATLANTIC GRUPA D.O.
LANA MIHELE S.P.
SKAN-INVEST D.O.O.
FELIX TRADE D.O.O.
GOSTILNA STRAH
TISKANJE PLAKATOV ROBIKOM
ŠD SVARUN
JP LJUBLJANSKA TRŽNICA D.O.O.
B-FORMA D.O.O.
PEKARNA PEČJAK D.O.O.
PAN GOSLAR D.O.O.
BARJANS D.O.O.
MLEKARNE CELEIA D.O.O.
KMETIJA ŽGAJNAR
 • POMOČ PRI IZVEDBI KONCERTA
OBČINA ŠKOFLJICA
UNIGRAD
PGD PIJAVA GORICA
PGD ŽELIMLJE
AGENCIJA VRHUNSKIH IDEJ
BUMERANG D.O.O.
RADIO 1
RADIO CENTER

ZBRANO OB KONCERTU (prostovoljni prispevki, srečelov, carski praženec…) – 6.013,42 €

DONACIJE – 3.890,00 €

_________________________________

SKUPAJ – 9.903,42 €

 

DONATORJI V ŠOLSKEM LETU 2015-2016

 • BOLERO D.O.O.
 • ZVEZA BORCEV ZA VREDNOTE NOB LJ. VIČ-RUDNIK, KO ŠKOFLJICA
 • PATOS D.O.O.
 • PIGO D.O.O.
 • SBS TRGOVINA D.O.O.
 • PEČAR D.O.O. ŠKOFLJICA
 • ATLAS OPREMA D.O.O.
 • MACUKA D.O.O. GROSUPLJE
 • JM SAKS, JAKA JANEŽIČ S.P.
 • KRIŽMAN, D.O.O.
 • U5.COM D.O.O.
 • PETROL D.D.
 • D TOURS – SUAD DELIČ S.P.
 • ALENKA BAMBIČ ROZMAN
 • DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠKOFLJICA
 • AUTOMATIC SERVIS D.O.O.
 • DRUŠTVO TABORNIKOV

Z donacijami podjetij in posameznikov smo zbrali 3.350,00 €

DONATORJI V ŠOLSKEM LETU 2014-2015

 • Helena Grm Šerjak
 • Simona Kostrevc
 • DU Škofljica
 • OZ MAGRO z.o.o.
 • U5.COM d.o.o.
 • Rebeka Lesjak
 • Tina Merčnik
 • Peter Pal
 • Združenje borcev
 • MACUKA d.o.o.
 • Šolski servis d.o.o.
 • Delič prevozi s.p.
 • Pigo d.o.o.
 • Nered d.o.o.
 • Princ in princesa s.p.
 • Saša Rožanc
 • Kapri storitve d.o.o.
 • Avtocenter Žgajnar
 • Avto-mat d.o.o.
 • Frbežar Slavko s.p.
 • Roman Brunšek
 • Petrol d.d.
 • Križman trgovsko podjetje
 • Promes d.o.o.
 • Furlan štedilniki d.o.o.
 • Amigos d.o.o.
 • Metod Podržaj d.o.o.
 • Križ Robert s.p.
 • Maja Novak
 • Petrič Prevozi
 • Rotary club
 • Športno, kulturno društvo

Z donacijami podjetij in posameznikov smo zbrali 5.085,00 €

Z novoletnim sejmom in s pomočjo prostovoljnih prispevkov ob novoletnem koncertu je bilo skupaj zbranih 3.594,32 €

Datum objave: ponedeljek, 31. 03. 2014

PRIČARAJMO OTROŠKE NASMEHE – ZAHVALA

Spoštovani starši, učenke in učenci, sodelavke in sodelavci!

Za nami je uspešno izpeljan 3. dobrodelni koncert Pričarajmo otroške nasmehe. Vsak ga je verjetno doživel na svoj način, a večinoma so občutki prijetni. Še posebej zato, ker vemo, da je vsak po svoje lahko pomagal pri izvedbi koncerta in prispeval svoj kamenček v mozaik čaranja. Iskrena hvala vsem, ki ste pomagali, da smo izpeljali zahteven dogodek: učenkam in učencem, staršem in sodelavkam in sodelavcem – še posebej pa članom organizacijskega odbora: Katji Mlakar, Domnu Mavriču, Tini Merčnik, Mojci Brkinjač, Alji Škibin, Suzani F. Uršič, Romani Travičič, Edvardu Pergarju Konestabu in Milanu Knezu.

V tem šolskem letu smo tako zbrali:

 • Novoletni sejem: 2.646,01 €
 • Prostovoljni prispevki ob koncertu: 5.519,73 €
 • Donacije podjetij in posameznikom: 5.330,00 €
 • SKUPAJ: 13.495,74 €.

Hvala učenkam in učencem ter učiteljicam za pripravo in izvedbo novoletnega sejma ter kupcem za nakup izdelkov.

Hvala obiskovalkam in obiskovalcem za prostovoljne prispevke ob koncertu.

Hvala podjetjem in posameznikom za nakazane donacije.

Podatki o donatorjih, fotografije s koncerta ter drugi podatki so objavljeni na spletni strani OŠ Škofljica podmena Starši/Šolski sklad ter na Facebook strani koncerta.

Roman Brunšek, ravnatelj


Fotografije s koncerta:

Pričarajmo otroške nasmehe (18. 03. 2014) 1/3 – Foto: Janez Platiše

Pričarajmo otroške nasmehe (18. 03. 2014) 2/3 – Foto: Ferucio Hrvatin

Pričarajmo otroške nasmehe (18. 03. 2014) 3/3 – Foto: Stane Kočar


DONATORJI v šolskem letu 2013/2014:
Donatorji – finančni prispevek šolskemu skladu (objava imena in pošte):
 • Petrol – Energija za življenje, Bencinski servis Vič 1, Ljubljana
 • Prevozi Podržaj Janko s.p., Škofljica (1. donacija v šolskem letu 2013/2014)
 • Kumelj d.o.o., Ivančna Gorica
 • Mizarstvo Aleš Zalar s.p., Škofljica
 • Križman d.o.o., Škofljica
 • Pigo d.o.o., Škofljica
 • Elins d.o.o., Škofljica
 • Prevozi Podržaj Janko s.p., Škofljica (2. donacija v šolskem letu 2013/2014)
 • Zlatarstvo Luka Trtnik s.p., Škofljica
 • Amigos transport in trgovina d.o.o., Škofljica
 • Ebilance d.o.o., Škofljica
 • Stare Klavdija s.p., PLAST-KART TONI, Škofljica
 • xPLUS d.o.o, Škofljica
 • Tesarstvo in krovstvo Igor Žalac s.p., Škofljica
 • NERED Turizem, prevozi, rent a car d.o.o., Škofljica
 • Delić Suad – prevoz potnikov z avtobusi, s.p. “D Tours”, Ljubljana
 • Anton Lani s.p., Vzdrževanje in popravila osebnih in tovornih dvigal, Škofljica
 • Novaklima energetski sistemi storitveni inženiring d.o.o., Škofljica
 • Anka Bezak, Škofljica
 • DVIG dvigovanje in transport težkih bremen d.o.o., Vrhnika
 • Mesarstvo Blatnik d.o.o., Škofljica
 • Gostilna Strah, Polonca Štrukelj s.p., Škofljica       
 • Klima instalacije Kupljenik s.p., Škofljica
 • Amrop Adria d.o.o., Ljubljana
 • Pečar d.o.o., Škofljica
 • Graverstvo Šiška d.o.o., Ljubljana
 • Metod Podržaj d.n.o., Škofljica
 • Macuka, oprema velikih kuhinj d.o.o., Grosuplje
 • Šolski servis d.o.o., Ljubljana
 • Petrič prevozi d.o.o., Škofljica 
Donatorji koncerta (objava imena in pošte):
 • AVI – Agencija Vrhunskih Idej, Škofljica
 • Brigita Bizjak, Škofljica
 • Studio za celostno prenovo Cvetličarna, Škofljica
 • U5.com, poslovno svetovanje, d.o.o., Škofljica
 • Robikum d.o.o., Škofljica
 • G4-PRINT, fotokopirnica, Trzin
 • BIRO CENTER, pisarniški material, Ljubljana
 • Bar Špica, Škofljica
 • RADIO 1, Ljubljana
 • Studio Master, Postojna
 • TAM-TAM d.o.o., Ljubljana
 • PROMOTOR d.o.o., Ljubljana
 • Gasilska zveza Škofljica, Škofljica – redarstvo in požarna varnost
 • Eva in Ladislav Kovačič, Škofljica – zdravstvena služba
 • R-UNIGARD d.o.o., Grosuplje – varovanje
 • Občina Škofljica, Škofljica – najem dvorane
 • Carmen Bobnar Sekulič – video posnetki
 • Ferucio Hrvatin, Škofljica – fotografiranje
 • Janez Platiše, Ljubljana – fotografiranje
 • Stane Kočar, Škofljica – fotografiranje
 • Tušmobil d.o.o., Ljubljana
 • Storck Adria d.o.o., Ljubljana
Med donatorje koncerta sodijo tudi vsi nastopajoči glasbeni gostje in voditelja koncerta, ki so se odpovedali honorarju. Kot tudi vsi starši, ki sodelujejo pri organizaciji koncerta in pripravi dvorane.

Starši, ki so z izdelki sodelovali na božično-novoletnem sejmu:
 • g. Edvard Pergar Konestabo
 • ga. Carmen Bobnar Sekulič
 • ga. Sonja Zebec
 • ga. Martina Padar
 • ga. Simona Mulej
 • ga. Magda Pirnat
 • ga. Katarina Štrukelj
 • ga. Barbara Štrekelj

Podjetja, ki so z izdelki sodelovala na božično-novoletnem sejmu (objava imena in pošte)

 • Mesarstvo Blatnik d.o.o., podjetje za trgovino in proizvodnjo, Škofljica
 • Pekarna Pečjak d.o.o., Škofljica
 • Nektar Natura, proizvodnja pijač d.o.o., Kamnik

PRIČARAJMO OTROŠKE NASMEHE – ZAHVALA
Spoštovani starši, donatorke in donatorji, sodelavke in sodelavci!

Ob zaključku finančne bilance za leto 2012 lahko ponovno ugotovimo, da nam je dogodek Pričarajmo otroške nasmehe, ki smo ga povezali z božično-novoletnim sejmom izdelkov naših učenk in učencev pod mentorstvom učiteljic ter velikim dobrodelnim koncertom slovenskih glasbenikov, omogočil, da na Osnovni šoli Škofljica in na obeh podružnicah ne bo otožnih pogledov zaradi finančne stiske.

V šolskem skladu se je tako samo v decembru 2012 nabralo:

 • Iz donacij posameznikov, podjetij, društev in ustanov 5.550,00 €.
 • Od prodaje izdelkov na novoletnem sejmu 3.564,95 €.
 • S prostovoljnimi prispevki neposredno ob koncertu 2.579,83 €.

Skupaj smo torej v decembru 2012 zbrali 11.694,78 €!

Iskrena hvala!

Organizacijski odbor koncerta

Upravni odbor šolskega sklada

Ravnatelj Roman Brunšek s sodelavkami in sodelavci


Fotografije s koncerta:

DONATORJI v šolskem letu 2012/2013:

Donatorji – finančni prispevek šolskemu skladu (objava imena in pošte):
 • Princ in princesa varstvo in vzgoja otrok Barbara Štrekelj s.p., Škofljica
 • Križman d.o.o., Škofljica
 • DTOURS – Suad Delič s.p., Ljubljana
 • U5.com d.o.o., Škofljica
 • Pečar d.o.o., Škofljica
 • SBS trgovina d.o.o., Škofljica
 • Macuka, Oprema velikih kuhinj, d.o.o., Grosuplje
 • OZ MAGRO, Grosuplje z.o.o., Grosuplje
 • AHČIN, storitve in trgovina k.d., Škofljica
 • Petrič prevozi d.o.o., Škofljica
 • Tesarstvo in krovstvo Igor Žalac s.p., Škofljica
 • Pirman d.o.o., Škofljica
 • Mizarstvo Ciril Podlesnik s.p., Škofljica
 • PROMES d.o.o., Škofljica
 • KAPRI d.o.o., Škofljica
 • Stare Klavdija s.p., PLAST-KART TONI, Škofljica
 • Suha roba Ambrožič Jože s.p., Škofljica
 • Turistična agencija Patos d.o.o., Ljubljana
 • PIGO, d.o.o., Škofljica
 • Elektroinštalacije Primož Štrekelj s.p., Škofljica
 • Ebilance d.o.o., Ljubljana
 • Repar elektronika d.o.o., Škofljica
 • BARJANS, obvladovanje čistoče d.o.o., Vrhnika
 • Nered d.o.o., Škofljica
 • Amigos, transport in trgovina d.o.o., Škofljica
 • Mizarstvo Aleš Zalar, s.p., Škofljica
 • Igor Ovčar s.p., Škofljica
 • Malec Bojan s.p., Ljubljana
 • Rujz design d.o.o., Ljubljana
 • Elins d.o.o., Škofljica
 • Občina Škofljica, Škofljica
 • Podržaj Janko s.p., Škofljica
 • Zdravstveno svetovanje in storitve
 • Gostišče Krpan, Tatjana Virant, s. p.
Donatorji koncerta (objava imena in pošte):
 • Občina Škofljica, Škofljica
 • AVI – Agencija Vrhunskih Idej, Škofljica
 • Amrop Adria d.o.o., Ljubljana – ozvočenje in osvetlitev
 • Hiša vizij d.o.o., Ljubljana – ozvočenje in osvetlitev
 • Brigita Bizjak, Škofljica – oblikovanje
 • Robikum d.o.o., Škofljica – tisk
 • Kozmetični salon Cvetličarna, Ljubljana – obrazne poslikave “Pikini otroci”
 • Ladislav in Eva Kovačič, Škofljica – zdravstvena služba
 • R-UNIGARD d.o.o., Grosuplje – varovanje
 • GZ Škofljica, Škofljica – požarno varovanje
 • Antonio Živkovič, Škofljica – fotografiranje
 • Stane Kočar, Škofljica – fotografiranje
 • Mirko Anželj, Ljubljana – fotografiranje
 • Ferucio Hrvatin, Škofljica – fotografiranje
 • Zavod za gozdove Slovenije, KE Škofljica, Škofljica – smreke
 • Suha roba Ambrožič Jože s.p., Škofljica – košare
 • Chupa Chups, Magistrat International d.o.o., Ljubljana – sladke dobrote
 • Radio Antena d.o.o., Ljubljana  – oglaševanje
 • 3B+D d.o.o., Škofljica
 • Pekarna Pečjak d.o.o., Škofljica
 • Mesarstvo Blatnik d.o.o., Škofljica
 • Bulc Bratje d.o.o., Ljubljana
 • Irbis d.o.o., Ilirska Bistrica
 • Wrigley Slovenia
 • Ilirija d.d., Ljubljana
 • Manner Slovenija
 • Si.mobil d.d., Ljubljana
 • Promo.fil d.o.o., Škofljica
Med donatorje sodijo tudi vsi nastopajoči glasbeni gostje in voditelja koncerta, ki so se odpovedali honorarju. Kot tudi vsi starši, ki sodelujejo pri pripravi dobrot za sejem, dvorane in pripravi samega sejma.

AKTIVNOSTI V ŠOLSKEM LETU 2012/13

V šolskem letu 2012/2013 smo iz sredstev šolskega sklada regresirali:

 • 14 učencem v različni višini stroške letne šole v naravi,
 • 13  učencem v različni višini stroške zimske šole v naravi,
 • 31 učencem v različni višini udeležbo na taborih,
 • 62 učencem nakup delovnih zvezkov,
 • 7 učencem različne dneve dejavnosti ob pouku,
 • 7 učenem stroške kosila.

Datum objave: sreda, 21. 12. 2011

PRIČARAJMO OTROŠKE NASMEHE – ZAHVALA

Spoštovani starši in donatorji!

Naj se vam iskreno zahvalimo, ker še čutite, ker še zaupate v dobrodelnost in ker ste na različne načine sodelovali pri pripravi in izvedbi novoletnega sejma in dobrodelnega koncerta Pričarajmo otroške nasmehe. Mogoče ne verjamete v pravljičnost, mogoče ne sledite sanjam, mogoče vas včasih prevzame grenkoba, a v teh dneh gotovo niste šli mimo deklice z vžigalicami. Ustavili ste se, ker ste slišali naše povabilo – pričarajmo otroške nasmehe. Priznajmo, da radi slišimo razposajeni otroški nasmeh, da ni lepšega kot hvaležne otroške oči, da ni bolj toplega kot otroški objem. A sreča gre včasih z zaprtimi očmi mimo nekaterih družin in siva beda najprej ugasne kresnice na otroških obrazih, da se sklonijo v nemi žalosti. Zato želimo preko šolskega sklada zopet obuditi lesk upanja, omogočiti tudi otrokom iz socialno šibkejših družin zimsko pravljico šole v naravi, septembrsko zasanjanost morja, oblikovanje talentov na likovnem, glasbenem in športnem področju. In to ste jim  s svojim sodelovanjem omogočili tudi vi, za kar smo vam resnično hvaležni.

O uspešnosti projekta ob vseh doživetjih, občutjih in različnih odzivih svoje sporočajo tudi podatki o zbranih sredstvih.

Prihodki:

 • Iz donacij posameznikov in podjetij 2.800,00 €.
 • Od prodaje izdelkov na novoletnem sejmu 2.846,55 €.
 • S prostovoljnimi prispevki ob koncertu 3.912,78 €.
 • Skupaj smo torej zbrali 9.559,33 €, kar je izreden uspeh!

Še enkrat iskrena hvala vsem za pomoč, sodelovanje in donacije!

Roman Brunšek, ravnatelj


Fotografije s koncerta (Foto: Abtonio Živkovič, Ferucio Hrvatin, Stane Kočar):


DONATORJI v šolskem letu 2011/2012:

Donatorji – finančni prispevek šolskemu skladu (objava imena in pošte):
 • Občina Škofljica
 • Križman d.o.o., Škofljica
 • Gratal d.o.o., Škofljica
 • Identis d.o.o., Škofljica
 • Pigo d.o.o., Škofljica
 • Promes d.o.o., Škofljica
 • Petrič prevozi Antonija Petrič s.p., Škofljica
 • U5.COM d.o.o., Škofljica
 • Jože Janežič, Škofljica
 • Iztok Petrič, Škofljica
 • Repar elektronika d.o.o., Škofljica
 • 3B+D d.o.o., Škofljica
 • Mesarstvo Blatnik d.o.o., Škofljica
 • BTS Company d.o.o., Ljubljana
 • Metod Podržaj d.n.o., Škofljica
 • Robert Križ s.p., Škofljica

Donatorji koncerta (objava imena in pošte):

 • Občina Škofljica – generalni pokrovitelj
 • Brigita Bizjak, Škofljica – oblikovanje
 • Robikum d.o.o., Škofljica – tisk
 • Hiša vizij d.o.o. – ozvočenje
 • Amrop Adria d.o.o. – ozvočenje
 • Pekarna Pečjak d.o.o., Škofljica – pecivo
 • Gostilna Strah, Škofljica – pijača
 • Grandvid Hotel, Lavrica, Škofljica – narezki
 • Chupa Chups, Magistrat International d.o.o., Ljubljana – sladke dobrote
 • Antonio Živkovič, Škofljica – fotografiranje
 • Ferucio Hrvatin, Škofljica – fotografiranje
 • Stane Kočar, Škofljica – fotografiranje
 • AVI – Agencija Vrhunskih Idej, Škofljica
 • Kozmetični salon Cvetličarna, Ljubljana – obrazne poslikave “Pikini otroci”
 • Zeleni val, Grosuplje – objava
 • Blaž Garbajs, Ljubljana – video snemanje
 • Suha roba Ambrožič Jože s.p., Škofljica – košare
Med donatorje sodijo tudi vsi nastopajoči glasbeni gostje in voditelja koncerta, ki so se odpovedali honorarju. Kot tudi vsi starši, ki sodelujejo pri pripravi dobrot za sejem, dvorane in pripravi samega sejma.

Z nadaljevanjem obiska te spletne strani sprejemate uporabo piškotkov. več informacij

Z namenom zagotavljanja najboljše možne uporabniške izkušnje, so piškotni na tem spletnem mestu vklopljeni. Z nadaljevanjem obiska tega spletnega mesta se strinjate z njihovo uporabo.

Zapri