Select Page

Šolski sklad

DONACIJE V LETU 2022

DONACIJE V LETU 2021

PREDSTAVITEV ŠOLSKEGA SKLADA-20.2.2023

Zapisnik 2. redne seje v šolskem letu 21-22

Zapisnik 1. redne seje v šolskem letu 21-22

Zapisnik 2. redne seje v šolskem letu 20-21

Zapisnik 1. redne seje v šolskem letu 20-21

 

Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, 123/21 in 172/21), na podlagi sklepa Sveta staršev Javnega zavoda Osnovna šola in vrtec Škofljica z dne 25. 9. 2003 o ustanovitvi šolskega sklada zavoda Osnovna šola in vrtec Škofljica ter na podlagi sklepa Sveta zavoda Osnovne šole Škofljica z dne 11. 3. 2021 o Pravilih šolskega sklada Osnovne šole Škofljica, Klanec 5, 1291 Škofljica,  je Upravni odbor šolskega sklada OŠ Škofljica, Klanec 5, 1291 Škofljica, na svoji redni seji dne 29. 11. 2022 sprejel dopolnjena

PRAVILA ŠOLSKEGA SKLADA

OŠ ŠKOFLJICA

 I.SPLOŠNE DOLOČBE

 1. člen

S temi Pravili se določa

 • ime, sedež in dejavnost sklada,
 • namen šolskega sklada,
 • način delovanja, sestavo in pristojnosti organov sklada,
 • kriterije za pridobivanje in koriščenje sredstev sklada,
 • način zagotavljanja in razpolaganja s sredstvi sklada,
 • zagotavljanje javnosti delovanja sklada,
 • nadzor nad delovanjem sklada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       II. IME, SEDEŽ, NAMEN IN DEJAVNOST SKLADA
 1. člen

Ime sklada je: »Šolski sklad Osnovne šole Škofljica«. Skrajšano ime Šolski sklad.

Sedež sklada je: Osnovna šola Škofljica, Klanec 5, 1291 Škofljica.

Številka računa sklada je: TRR: IBAN SI56 0132 3603 0683 097.

Namen: donacija v šolski sklad.

Upravni odbor sklada uporablja za svoje dopise in druge listine žig Osnovne šole Škofljica. 

 1. člen

Šola zagotavlja materialne in tehnične pogoje za delovanje sklada in njegovega upravnega odbora. Administrativno-tehnična ter računovodska opravila za sklad opravlja šola.

Upravni odbor sklada uporablja za svoje dopise in druge listine žig Osnovne šole Škofljica. 

 1. člen

Namen sklada je:

 • pomoč socialno šibkim učencem, zlasti pri nakupu šolskih potrebščin, udeležbi na dnevih dejavnosti, pri projektih, v šoli v naravi, na rednih taborih in taborih za nadarjene in drugih dejavnostih nadstandardnega programa šole,
 • financiranje dejavnosti in potreb posameznih učencev oz. oddelka, ki niso sestavina vzgojno-izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev,
 • zvišanje standarda pouka oziroma nakup nadstandardne opreme za izboljšanje kakovosti pouka,
 • dodeljevanje sredstev učencem v skladu z namenom, ki ga določi donator.
 1. člen

Dejavnost sklada je pridobivanje sredstev iz prispevkov staršev, občanov, donacij, zapuščin in drugih virov. Sklad za svoje delovanje tako pridobiva sredstva iz:

 • prostovoljnih prispevkov domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb,
 • dotacij državnih organov in drugih institucij,
 • sredstev, pridobljenih na podlagi javnih razpisov v Sloveniji in v tujini,
 • podpore drugih skladov in ustanov,
 • donacij in zapuščin,
 • lastne dejavnosti (npr. z izvedbami prireditev za širšo javnost),
 • sponzorstev,
 • sredstev, pridobljenih z zbiranjem odpadnega papirja,
 • drugih

Sklad lahko pridobiva sredstva tudi iz naslova donacij posameznega rezidenta iz namenitve dela dohodnine za posamezno leto, in sicer do največ 0,3 %.

 1. člen 

O dodelitvi sredstev odloča posebna štiričlanska strokovna komisija, ki jo izmed sebe imenuje upravni odbor na seji. Komisijo sestavljajo:

 • šolski svetovalni delavec,
 • predstavnik staršev iz UO šolskega sklada,
 • predstavnika pedagoških delavcev razredne in predmetne stopnje.

Za odločanje so dovolj trije predstavniki komisije. O dodelitvi oziroma višini sredstev posameznikom odločajo člani komisije z glasovanjem na seji ali s pisnim glasovanjem (npr. elektronska pošta), če sestanka ni mogoče organizirati. V pozivu k pisnemu glasovanju mora biti natančno določen rok, do katerega je potrebno oddati glas. Če se člani komisije niso osebno sestali, se o sprejeti odločitvi pisno obvesti vse člane komisije. Sklep je veljaven, če je zanj glasovala večina članov.

 1. člen

Kriteriji za izbiro učencev, ki so upravičeni do sredstev sklada v sklopu prve alineje 4. člena, so:

 • prejemanje denarne socialne pomoči na podlagi predpisov o socialnem varstvu,
 • višina dohodka na družinskega člana,
 • višina otroških dodatkov v družini,
 • brezposelnost staršev oziroma zakonitih skrbnikov,
 • dolgotrajna bolezen v družini,
 • dolgotrajnejši socialni problemi in druge posebnosti v družini,
 • enkratna denarna pomoč,
 • mnenje šolske svetovalne službe in drugih strokovnih delavcev šole.

Sredstva iz sklada se posameznim prosilcem izdajo na podlagi izpolnjene vloge. Upravni odbor sklada lahko pozove prosilca, da predloži dokazila o ustreznosti prošnje.

III. NAČINI ZAGOTAVLJANJA IN RAZPOLAGANJA S SREDSTVI

 1. člen 

Sklad za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega člena pridobiva sredstva tako, da obvešča javnost, starše učencev in potencialne donatorje o potrebah, ki so skladne z namenom sklada.

 1. člen

Denarno poslovanje sklada se vodi preko transakcijskega računa šole na posebnem kontu.

O višini sredstev na računu sklada računovodstvo šole periodično obvešča vse člane upravnega odbora sklada in ta sredstva posebej evidentira.

Za vodenje evidenc o denarnem poslovanju sklada skrbi računovodstvo šole.

Sklad deluje v obsegu sredstev na njegovem kontu.

 1. člen

Upravni odbor sklada pripravi vsako leto program dela in plan porabe zbranih sredstev, ki je osnova za pridobivanje in porabo sredstev. Letni program dela se sprejme na prvem sestanku upravnega odbora za tekoče šolsko leto in se lahko med šolskim letom po potrebi spremeni ali dopolni.

Kadar so pridobljena sredstva porabljena za nakup osnovnih sredstev, se le-ta vodijo v bilanci osnovnih sredstev šole.

Pri nakupu blaga in storitev se upošteva Zakon o javnih naročilih in interni akt zavoda, ki ureja naročila manjših vrednosti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             IV. ORGANIZIRANOST IN NAČIN DELOVANJA SKLADA

 1. člen 

Sklad upravlja upravni odbor sklada (v nadaljevanju: UO), ki ga potrdi svet zavoda. UO ima sedem članov. To so štirje predstavnike šole, med katerimi je vsaj en svetovalni delavec in en predstavnik podružnične šole. Člane na predlog kolektiva potrdi svet zavoda. Tri predstavnike staršev imenuje svet staršev.

Na prvi seji UO, ki jo skliče in do izvolitve predsednika tudi vodi ravnatelj šole, člani odbora izmed sebe izvolijo predsednika UO in namestnika predsednika.

Mandat članov UO je štiri leta. Lahko pa ga člani tudi ponovijo.

Članu UO lahko preneha funkcija pred potekom mandata na lastno željo, zaradi zunanjih okoliščin (prenehanje zaposlitve, otrok ni več učenec šole) ali pa je odpoklican (o odpoklicu člana UO odloča tisti organ, ki ga je tudi predlagal). V tem primeru se izvedejo nadomestne volitve oziroma imenovanje.

 1. člen 

Delo članov UO je prostovoljno.

 1. člen 

Pristojnosti UO so:

 • sprejema pravila sklada,
 • voli in razrešuje predsednika upravnega odbora,
 • sprejema letni program dela in poročilo o njegovem izvajanju,
 • določi finančni načrt in sprejema zaključni račun sklada,
 • upravlja s sredstvi šolskega sklada,
 • odloča o nakupu nadstandardne opreme,
 • odloča o morebitnih pritožbah staršev glede regresiranja,
 • oblikuje in posreduje pobude ter predloge za sodelovanje oziroma sponzorstvo, donacije in drugo posameznikom, institucijam, podjetjem ter drugim,
 • skrbi za promocijo sklada,
 • opravlja druge pristojnosti po

Predstavnik upravnega odbora ali ravnatelj poroča na sejah sveta staršev in svetu zavoda o delovanju šolskega sklada.

Pristojnosti komisije so:

 • obravnava mnenja in predloge sveta staršev o pomoči in odloča o njih,
 • obravnava vloge posameznikov za pridobitev sredstev iz
 1. člen

Volitve v UO razpiše odbor najkasneje 30 dni pred potekom mandata. Ob razpisu UO opozori učiteljski zbor in svet staršev, da predlagata svoje predstavnike v odbor, svet zavoda pa, da opravi potrditev UO.

Kandidiranje predstavnikov se opravi najmanj 15 dni pred imenovanjem. Do konstituiranja novega odbora opravlja pristojnosti odbora prejšnji odbor. 

 1. člen

UO se konstituira na prvi seji, ki jo skliče in vodi ravnatelj do izvolitve novega predsednika. UO je konstituiran, ko je izvoljen novi predsednik in njegov namestnik ter določen zapisnikar.

 1. člen 

Šolski sklad zastopa in predstavlja predsednik upravnega odbora. Predsednik upravnega odbora šolskega sklada v skladu s temi pravili in/ali sklepi upravnega odbora šolskega sklada:

 • sklicuje in vodi seje upravnega odbora,
 • podpisuje listine,
 • pripravlja predlog letnega programa in poročilo o realizaciji letnega programa,
 • sodeluje v komisiji za dodelitev finančne pomoči iz sredstev šolskega sklada učencem iz socialno manj vzpodbudnih okolij ter o le-tem poroča upravnemu odboru šolskega sklada,
 • upravlja druge naloge, vezane na delovanje sklada.
 1. člen

Seje upravnega odbora sklicuje predsednik upravnega odbora. Člane upravnega odbora sklada se vabi na sejo s pisnim vabilom in/ali po elektronski pošti.

Na seje upravnega odbora je vabljen tudi ravnatelj šole, ki je pristojen za področje izvajanja tistih dejavnosti na šoli, ki se ne financirajo iz javnih sredstev ter za druge vsebine, ki so predmet namena sklada.

 1. člen

Predsedujoči vodi sejo po dnevnem redu, ki so ga člani prejeli z vabilom. Najprej ugotovi prisotnost in sklepčnost. Upravni odbor sklada je sklepčen, če je na seji prisotna večina članov odbora. Če odbor ni sklepčen, predsedujoči preloži sejo in določi nov datum sklica. 

Potrdi se zapisnik prejšnje seje in pregleda realizacija sklepov. Po sklenjeni razpravi o vsaki točki dnevnega reda dokončni predlog sklepa oblikuje predsednik UO in ga da na glasovanje.

Upravni odbor na svojih sejah odloča z večino glasov vseh članov, razen če je z zakonom ali temi pravili za posamezne zadeve določeno drugače. UO o predlogu sklepov glasuje praviloma javno, lahko pa se odloči za tajno glasovanje.

O svojih sejah upravni odbor vodi zapisnike. Zapisnik podpišeta predsednik in zapisnikar. Zapisniki so dostopni v arhivu šole.

Seja se lahko izvaja tudi dopisno preko elektronske pošte oz. preko aplikacije Zoom. Izvede jo predsednik oz. sklicatelj. Izvajalec o dopisni seji, v petih delovnih dneh po izteku roka, pripravi zapisnik, ki ga pošlje članom upravnega odbora po elektronski pošti in ga predloži v potrditev na prvi naslednji seji.

Seje UO sklicuje predsednik UO v skladu s programom dela, najmanj pa dvakrat letno. Seja se skliče tudi na pobudo najmanj treh članov UO ali vodstva šole.

 1. člen

Poslovanje  sklada zavoda in delo upravnega odbora  sproti nadzoruje ravnatelj, na podlagi poročil sklada zavoda pa tudi svet zavoda in svet staršev zavoda. Upravni odbor je za svoje delo odgovoren svetu staršev zavoda in svetu zavoda.

Ravnatelj šole je v skladu s svojimi pristojnostmi pooblaščen, da v imenu in za račun sklada sklepa vse pogodbe in opravlja druge pravne posle.

Vse listine finančne narave za sklad podpisujeta ravnatelj in vodja računovodstva.

 1. člen

Na podlagi podatkov o razpoložljivih sredstvih na računu sklada UO ob koncu šolskega leta oblikuje predlog za koriščenje teh sredstev za prihodnje šolsko leto oziroma pripravi letni program dela. Kot podlaga za oblikovanje programa dela lahko služi predlog sveta šole, pobude staršev oziroma predlogi sveta staršev, učiteljskega zbora ali posameznega strokovnega delavca šole v skladu s programom razvoja šole in na podlagi realnih potreb.

 1. člen 

Člani UO in komisije so pri svojem delovanju, zlasti v delu, ki zadeva dodelitev pomoči posameznim učencem, dolžni spoštovati določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        V. ZAGOTAVLJANJE JAVNOSTI DELA SKLADA

 1. člen 

Delovanje sklada je javno. Za zagotavljanje javnosti dela sklada je odgovoren ravnatelj zavoda.

O svojem delovanju UO sproti obvešča ravnatelja, svet staršev in svet šole. Obvešča jih predvsem o:

 • rezultatih ob zaključnem računu sklada,
 • kazalcih, ki so predpisani z zakoni in drugimi predpisi,
 • sklepih UO,
 • letnem programu dela sklada,
 • letnem poročilu sklada,
 • ugotovitvah kontrolnih
 1. člen 

Letno poročilo sklada, ki ga pripravi UO, vsebuje vsebinski in finančni del.

Vsebinski del mora obsegati poročilo o opravljenih aktivnostih glede na letni program dela ter morebitnih drugih aktivnostih sklada.

Finančni del mora obsegati poročilo o virih prihodkov in odhodkov sklada po posameznih postavkah, kot izhajajo iz določil teh  pravil.

Letno poročilo sklada se ob upoštevanju določil zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, objavi na spletni strani šole.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  VI. KONČNA DOLOČBA

24. člen 

Dopolnjena pravila sklada začnejo veljati, ko jih sprejme Upravni odbor šolskega sklada.

Kraj in datum: Škofljica, 30. 11. 2022

Številka: _______________

Sprejeto na seji upravnega odbora dne 29. 11. 2022.

Predsednica Upravnega odbora OŠ Škofljica:

Liza Bratuž Derenčin

Potrjeno na 2. redni seji Sveta zavoda OŠ Škofljica 6. marca 2023.

Predsednica Sveta zavoda OŠ Škofljica:

Helena Tomšič

Dopolnjena Pravila šolskega sklada se objavilo na šolskih spletnih straneh ter na oglasnih deskah vseh treh šol.

 

 

Skip to content

Z nadaljevanjem obiska te spletne strani sprejemate uporabo piškotkov. več informacij

Z namenom zagotavljanja najboljše možne uporabniške izkušnje, so piškotni na tem spletnem mestu vklopljeni. Z nadaljevanjem obiska tega spletnega mesta se strinjate z njihovo uporabo.

Zapri