Select Page

Šolski sklad

DONACIJE V LETU 2022

DONACIJE V LETU 2021

PREDSTAVITEV ŠOLSKEGA SKLADA-20.2.2023

Zapisnik 2. redne seje v šolskem letu 21-22

Zapisnik 1. redne seje v šolskem letu 21-22

Zapisnik 2. redne seje v šolskem letu 20-21

Zapisnik 1. redne seje v šolskem letu 20-21

Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/0858/0964/09 – popr.65/09 – popr.20/1157/12 – ZPCP-2D, 47/1546/1649/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) je Svet zavoda Osnovne šole Škofljica na svoji seji dne 11. 3. 2021 sprejel naslednja

PRAVILA ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE ŠKOFLJICA

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 1. člen 

Na seji Sveta staršev Javnega zavoda Osnovna šola in vrtec Škofljica je bil dne 25. 9. 2003 sprejet sklep o ustanovitvi šolskega sklada zavoda Osnovna šola in vrtec Škofljica (v nadaljevanju: sklad). 

 1. člen 

Na seji Sveta zavoda Osnovne šole Škofljica dne 11. 3. 2021 so bila sprejeta prenovljena Pravila šolskega sklada Osnovne šole Škofljica.

 1. člen 

S temi pravili se urejajo:

 • ime, sedež in dejavnost sklada,
 • kriteriji za pridobivanje sredstev sklada,
 • koriščenje sredstev sklada,
 • organiziranost in delovanje sklada,
 • zagotavljanje javnosti delovanja

II. IME, SEDEŽ IN DEJAVNOST SKLADA 

 1. člen 

Ime sklada je: »Šolski sklad Osnovne šole Škofljica«. Skrajšano ime Šolski sklad.

Sedež sklada je: Osnovna šola Škofljica, Klanec 5, 1291 Škofljica. Številka računa sklada je: TRR: IBAN SI56 0132 3603 0683 097.

Upravni odbor sklada uporablja za svoje dopise in druge listine žig Osnovne šole Škofljica.

 1. člen 

Namen sklada je:

 • pomoč socialno šibkim učencem, zlasti pri nakupu šolskih potrebščin, udeležbi na dnevih dejavnosti, pri projektih, v šoli v naravi, na rednih taborih in taborih za nadarjene in drugih dejavnostih nadstandardnega programa šole,
 • financiranje dejavnosti in potreb posameznih učencev, ki niso sestavina izobraževalnega programa oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev,
 • zvišanje standarda pouka oziroma nakup nadstandardne opreme za izboljšanje kakovosti pouka,
 • podeljevanje sredstev učencem v skladu z namenom, ki ga določi donator.

Sklad za svoje delovanje pridobiva sredstva iz:

 • prostovoljnih prispevkov domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb,
 • dotacij državnih organov in drugih institucij,
 • sredstev, pridobljenih na podlagi javnih razpisov v Sloveniji in v tujini,
 • podpore drugih skladov in ustanov,
 • donacij in zapuščin,
 • lastne dejavnosti (npr. z izvedbami prireditev za širšo javnost),
 • sponzorstev,
 • sredstev, pridobljenih z zbiranjem odpadnega papirja,
 • drugih
 1. člen

O dodelitvi sredstev odloča posebna štiričlanska strokovna komisija, ki jo izmed sebe imenuje upravni odbor na seji. Komisijo sestavljajo:

 • šolski svetovalni delavec,
 • predstavnik staršev iz UO šolskega sklada,
 • predstavnika pedagoških delavcev razredne in predmetne stopnje.

Za odločanje so dovolj trije predstavniki komisije. O dodelitvi oziroma višini sredstev posameznikom odločajo člani komisije z glasovanjem na seji ali s pisnim glasovanjem (npr. elektronska pošta), če sestanka ni mogoče organizirati. V pozivu k pisnemu glasovanju mora biti natančno določen rok, do katerega je potrebno oddati glas. Če se člani komisije niso osebno sestali, se o sprejeti odločitvi pisno obvesti vse člane komisije. Sklep je veljaven, če je zanj glasovala večina članov.

 1. člen 

Kriteriji za izbiro učencev, ki so upravičeni do sredstev sklada v sklopu prve alineje 5. člena, so:

 • prejemanje denarne socialne pomoči na podlagi predpisov o socialnem varstvu,
 • višina dohodka na družinskega člana,
 • višina otroških dodatkov v družini,
 • brezposelnost staršev oziroma zakonitih skrbnikov,
 • dolgotrajna bolezen v družini,
 • dolgotrajnejši socialni problemi in druge posebnosti v družini,
 • enkratna denarna pomoč,
 • mnenje šolske svetovalne službe in drugih strokovnih delavcev šole.

Sredstva iz sklada se posameznim prosilcem izdajo na podlagi izpolnjene vloge. Upravni odbor sklada lahko pozove prosilca, da predloži dokazila o ustreznosti prošnje.

 1. člen

Sklad zbira sredstva iz 4. člena teh pravil na transakcijski račun sklada. O višini sredstev na računu sklada računovodstvo šole periodično obvešča vse člane upravnega odbora sklada in ta sredstva posebej evidentira.

III. ORGANIZIRANOST IN NAČIN DELOVANJA SKLADA

 1. člen 

Sklad upravlja upravni odbor sklada (v nadaljevanju: UO), ki ga potrdi svet zavoda. UO ima sedem članov. To so štirje predstavnike šole, med katerimi je vsaj en svetovalni delavec, in en predstavnik podružnične šole. Člane na predlog kolektiva potrdi svet zavoda. Tri predstavnike staršev imenuje svet staršev.

Na prvi seji UO, ki jo skliče in do izvolitve predsednika tudi vodi ravnatelj šole, člani odbora izmed sebe izvolijo predsednika UO in namestnika predsednika.

Mandat članov UO je štiri leta. Lahko pa ga člani tudi ponovijo.

Članu UO lahko preneha funkcija pred potekom mandata na lastno željo, zaradi zunanjih okoliščin (prenehanje zaposlitve, otrok ni več učenec šole) ali pa je odpoklican (o odpoklicu člana UO odloča tisti organ, ki ga je tudi predlagal). V tem primeru se izvedejo nadomestne volitve oziroma imenovanje.

 1. člen 

Delo članov UO je prostovoljno.

 1. člen 

Pristojnosti UO so:

 • sprejema pravila sklada,
 • sprejema letni program dela in poročilo o njegovem izvajanju,
 • določi finančni načrt in sprejema zaključni račun sklada,
 • odloča o nakupu nadstandardne opreme,
 • odloča o morebitnih pritožbah staršev glede regresiranja,
 • opravlja druge pristojnosti po

Pristojnosti komisije so:

 • obravnava mnenja in predloge sveta staršev o pomoči in odloča o njih,
 • obravnava vloge posameznikov za pridobitev sredstev iz

Program dela se lahko spremeni tudi med šolskim letom, če tako odloči UO sklada.

 1. člen 

Volitve v UO razpiše odbor najkasneje 30 dni pred potekom mandata. Ob razpisu UO opozori učiteljski zbor in svet staršev, da predlagata svoje predstavnike v odbor, svet zavoda pa, da opravi potrditev UO.

Kandidiranje predstavnikov se opravi najmanj 15 dni pred imenovanjem. Do konstituiranja novega odbora opravlja pristojnosti odbora prejšnji odbor. 

 1. člen 

UO se konstituira na prvi seji, ki jo skliče in vodi ravnatelj do izvolitve novega predsednika. UO je konstituiran, ko je izvoljen novi predsednik in njegov namestnik ter določen zapisnikar.

 1. člen 

Ravnatelj šole je v skladu s svojimi pristojnostmi pooblaščen, da v imenu in za račun sklada sklepa vse pogodbe in opravlja druge pravne posle.

 1. člen

Administrativno-tehnična opravila za sklad opravlja strokovna služba šole.

 1. člen 

Vse listine finančne narave za sklad podpisujeta ravnatelj in vodja računovodstva.

 1. člen 

Na podlagi podatkov o razpoložljivih sredstvih na računu sklada UO ob koncu šolskega leta oblikuje predlog za koriščenje teh sredstev za prihodnje šolsko leto oziroma pripravi letni program dela. Kot podlaga za oblikovanje programa dela lahko služi predlog sveta šole, pobude staršev oziroma predlogi sveta staršev, učiteljskega zbora ali posameznega strokovnega delavca šole v skladu s programom razvoja šole in na podlagi realnih potreb.

 1. člen 

O svojih sejah UO vodi zapisnike, ki so dostopni v arhivu šole.

Uvodoma se na seji ugotovi sklepčnost, potrdi zapisnik prejšnje seje in pregleda realizacija sklepov. Po sklenjeni razpravi o vsaki točki dnevnega reda dokončni predlog sklepa oblikuje predsednik UO in ga da na glasovanje.

Seje UO sklicuje predsednik UO v skladu s programom dela, najmanj pa dvakrat letno. Seja se skliče tudi na pobudo najmanj treh članov UO ali vodstva šole.

 1. člen 

UO je sklepčen, če je na seji prisotna večina članov odbora. UO na svojih sejah odloča z večino glasov vseh članov. UO o predlogu sklepov glasuje praviloma javno, lahko pa se odloči za tajno glasovanje.

 1. člen

Člani UO in komisije so pri svojem delovanju, zlasti v delu, ki zadeva dodelitev pomoči posameznim učencem, dolžni spoštovati določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

IV. ZAGOTAVLJANJE JAVNOSTI DELA SKLADA 

 1. člen 

Delovanje sklada je javno. Za zagotavljanje javnosti dela sklada je odgovoren ravnatelj zavoda.

O svojem delovanju UO sproti obvešča ravnatelja, svet staršev in svet šole. Obvešča jih predvsem o:

 • rezultatih ob zaključnem računu sklada,
 • kazalcih, ki so predpisani z zakoni in drugimi predpisi,
 • sklepih UO,
 • letnem programu dela sklada,
 • letnem poročilu sklada,
 • ugotovitvah kontrolnih
 1. člen 

Letno poročilo sklada, ki ga pripravi UO, vsebuje vsebinski in finančni del.

Vsebinski del mora obsegati poročilo o opravljenih aktivnostih glede na letni program dela ter morebitnih drugih aktivnostih sklada.

Finančni del mora obsegati poročilo o virih prihodkov in odhodkov sklada po posameznih postavkah, kot izhajajo iz drugega in prvega odstavka 4. člena teh  pravil.

Letno poročilo sklada se ob upoštevanju določil zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, objavi na spletni strani šole.

V. KONČNA DOLOČBA 

 1. člen 

Pravila sklada začnejo veljati, ko jih sprejme Svet zavoda Osnovne šole Škofljica po predhodni potrditvi upravnega odbora, učiteljskega zbora in sveta staršev.

Predsednica sveta zavoda

dr. Helena Tomšič

Pravila šolskega sklada se objavilo na šolskih spletnih straneh ter na oglasnih deskah vseh treh šol.

 

Z nadaljevanjem obiska te spletne strani sprejemate uporabo piškotkov. več informacij

Z namenom zagotavljanja najboljše možne uporabniške izkušnje, so piškotni na tem spletnem mestu vklopljeni. Z nadaljevanjem obiska tega spletnega mesta se strinjate z njihovo uporabo.

Zapri