Select Page

Pravila šolskega reda

Pravila šolskega reda so oblikovana na podlagi 60.e člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št.81/06, 102/07). V njem so natančneje opredeljene dolžnosti in odgovornosti učencev, pravila obnašanja in ravnanja, načini zagotavljanja varnosti, pohvale, priznanja in nagrade, vzgojni ukrepi, organiziranost učencev, obiskovanje pouka in opravičevanje odsotnosti ter zdravstveno varstvo učencev.

KAZALO:

 1. Dolžnosti in odgovornosti učencev
 2. Pravila obnašanja in ravnanja
 3. Načini zagotavljanja varnosti
 4. Pohvale, priznananja in nagrade
 5. Vzgojni ukrepi
 6. Organiziranost učencev
 7. Opravičevanje odsotnosti
 8. Zdravstveno varstvo učencev

 

 

1.   DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCEV

Dolžnosti učenca so:

 • da spoštuje druge učence in delavce šole, obiskovalce šole in druge osebe, upošteva njihove pravice ter ima spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, človeškega dostojanstva, etnične pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola;
 • da izpolni osnovnošolsko obveznost;
 • da redno in pravočasno obiskuje pouk in ostale načrtovane vzgojno-izobraževalne dejavnosti in aktivnosti šole;
 • da redno prinaša šolske potrebščine ter je pripravljen za spremljanje in sodelovanje pri pouku;
 • da izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti;
 • da učencev in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu;
 • da v šoli in izven nje skrbi za lastno zdravje in varnost ter ne ogroža zdravja in varnosti ter osebnostne integritete drugih učencev in delavcev šole;
 • da varuje in odgovorno ravna s premoženjem šole ter z lastnino učencev in delavcev šole;
 • da se spoštljivo vede do drugih;
 • da sodeluje pri urejanju šole in šolske okolice, dogovorjenem v oddelčni skupnosti ali skupnosti učencev šole;
 • da sodeluje pri dogovorjenih oblikah dežurstva učencev;
 • da upošteva navodila učitelja pri pouku in ostalih oblikah vzgojno-
  izobraževalnega dela;
 • da odgovorno ravna s hrano;
 • da spoštljivo ravna z državnimi simboli;
 • da spoštuje pravila šolskega reda.

 

2.   PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA

Pravila obnašanja in ravnanja veljajo v šoli in na vseh šolskih površinah ter se smiselno upoštevajo tudi na ostalih dejavnostih, ki jih organizira šola izven šolskega prostora.

 

Poznati moramo pravila primernega vedenja in delovati v skladu z njimi:

 • vsi se prijazno pozdravljamo v šoli in izven nje;
 • imamo spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, človeškega dostojanstva, etnične pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola;
 • drug do drugega smo strpni, se ne žalimo, ne zasmehujemo in nismo fizično nasilni;
 • v šoli se ne poljubljamo;
 • sporov ne rešujemo z uporabo načinov, ki imajo znake nasilja (fizičnega, verbalnega ali psihičnega);
 • igre, ki imajo znake nasilja (fizičnega, verbalnega ali psihičnega), niso dovoljene;
 • vse oblike nasilja je posameznik dolžan takoj sporočiti pedagoškemu delavcu (razredniku, učitelju, svetovalni službi, ravnatelju itd.);
 • učenci morajo dosledno izpolnjevati navodila učiteljev in ostalih delavcev šole;
 • učenci učitelje in druge zaposlene na šoli vikajo in jih ustrezno naslavljajo;
 • uporabljamo besede: prosim, hvala, oprostite ter druge izraze vljudnega pogovora;
 • preden vstopimo v učilnico, kabinet ali pisarno, potrkamo in počakamo na poziv za vstopanje;
 • razvijamo spoštljive medsebojne odnose, skrbimo za visoko kulturo govora in negujemo odnos do maternega jezika;
 • v šoli smo primerno oblečeni, obuti in urejeni;
 • namerno polivanje z vodo ali drugimi pijačami v šoli in njeni okolici je prepovedano;
 • v šolskih prostorih, dejavnostih ob pouku ter pri izvajanju pouka izven šolskih prostorov uporaba mobilnih telefonov, pametnih ur in vseh ostalih avdio in video naprav ni dovoljena; učenec, ki uporablja mobilni telefon (ali mu le-ta zvoni), avdio in video naprave ali druge električne igrače, jih mora izročiti učitelju, ki jih vrne staršem učenca na govorilnih urah ali po dogovoru;
 • zvočno in slikovno snemanje in fotografiranje ter objavljanje na družabnih omrežjih učencev in delavcev šole brez njihovega soglasja ni dovoljeno; v primeru kršitve bodo sproženi ustrezni postopki z zunanjimi institucijami;
 • v nujnih primerih ima učenec možnost poklicati starše ali skrbnike iz tajništva, pisarne šolske svetovalne službe ali zbornice oz. se dogovori z učiteljem za prostor, od koder bo poklical;
 • v posebnih primerih lahko učitelj dovoli učencu uporabo mobilnega telefona;
 • učenci se na dejavnostih ob pouku vedejo v skladu s šolskimi pravili in pravili obiskane ustanove;
 • vedno dosledno upoštevajo pravila obnašanja v avtobusu oz. kombiniranem vozilu;
 • učenci upoštevajo navodila organizatorjev dejavnosti in učiteljev, ki jih spremljajo.

 

PRIHAJANJE V ŠOLO IN ODHAJANJE IZ NJE

 • Učenci prihajajo v šolo največ 15 minut pred začetkom pouka.
 • V garderobi se preobujejo v šolske copate.
 • Učenci OŠ Škofljica čakajo na pouk (1. in 2. razred) po učilnicah, ostali v avli, v jedilnici ter pred kabinetoma svetovalne službe glede na razpored, na PŠ Lavrica v avli šole in na PŠ Želimlje v učilnici. Ko se odpravijo k pouku, se potrudijo, da zapustijo prostor urejen.
 • Učenci počakajo na začetek pouka pred šolo na za to opredeljenih mestih, po vstopu v šolo pa umirjeno v svojih matičnih učilnicah.
 • Učenci, ki z učiteljem ali sami začasno odhajajo iz šole, se obvezno preobujejo.
 • Po končanem pouku učenci zapustijo šolske prostore in se ne zadržujejo na hodnikih, v garderobi in na igrišču. Učenci vozači odidejo domov z avtobusom ali s kombiniranim vozilom takoj po končanem pouku oziroma takoj po končanih dejavnostih.
 • Zadrževanje v šoli po pouku ni dovoljeno, razen v primeru vodenih šolskih dejavnosti pod vodstvom mentorja ali učiteljev glasbene šole.
 • Učenec lahko predčasno zapusti šolsko poslopje le v dogovoru z razrednikom ali učiteljem, ki poučuje predmet, pri katerem bo učenec odsoten. Pisno ali ustno soglasje staršev mora imeti v primeru:
 • odhoda k zdravniku ali zobozdravniku,
 • slabega počutja ali bolezni – učenec lahko odide iz šole le v spremstvu staršev ali skrbnikov,
 • sodelovanja na športnem in kulturnem področju izven šole,
 • pisne želje staršev z obrazložitvijo.

POUK

 • Pouk je določen z urnikom, ki ga poznajo vsi učenci in učitelji.
 • Učilnice odpirajo učitelji pred začetkom učne ure. Učenci čakajo na učitelja mirno in disciplinirano. V primeru, da učitelja 10 minut po začetku učne ure ni, reditelj oddelka o tem obvesti tajništvo šole, pomočnico ravnatelja ali vodjo podružnične šole. Odsotnosti učiteljev in nadomeščanja le-teh so za učence od 6. do 9. razreda objavljena na oglasni deski.
 • Učenci prihajajo k uram pouka pravočasno. Po zvonjenju se ne zadržujejo po hodnikih, straniščih ali v drugih delih stavbe. Ob koncu učne ure vsak učenec zapusti svoj prostor urejen. Za splošno urejenost učilnice so odgovorni vsi učenci oddelčne skupnosti skupaj z učiteljem. Učenci zapustijo učilnico z dovoljenjem učitelja, ki izvaja uro.
 • Na stranišče se odhaja med odmori, med učno uro le v izjemnih primerih (zdravstvene težave).
 • V primeru, da učenci zamudijo pouk, se opravičijo in navedejo vzrok zamude.
 • V času pouka in odmorov učenci ne zapuščajo šolske stavbe, razen če imajo pisno ali ustno dovoljenje staršev.
 • Vsak izostanek od pouka morajo starši pravočasno opravičiti. V primeru, da starši izostanka ne opravičijo pravočasno, je le-ta neopravičen.
 • V času pouka in vseh dejavnosti, ki jih organizira šola, je prepovedana samovoljna uporaba vseh elektronskih naprav, snemanje, fotografiranje ter predvajanje zvočnega in slikovnega materiala. Pri tem se prepoved nanaša tudi na uporabo pametne ure, ki omogoča snemanje, brskanje po spletu …
 • Za elektronsko komunikacijo z učitelji učenci uporabljajo elektronski naslov z domeno os-skofljica.si.
 • V času izvajanja pouka na daljavo učenci upoštevajo Pravila obnašanja v času izvajanja pouka na daljavo ter navodila učiteljev.

ODMORI

 • Odmori so namenjeni zračenju prostora, pripravi na naslednjo učno uro, sprostitvi, mirnim pogovorom in odhodu na stranišče.
 • Med odmori se učenci vedejo primerno, in sicer tako, da s svojim vedenjem ne ogrožajo sebe in drugih, še posebej pa ohranjajo skrb za zdravje.
 • V šolskih prostorih in v sanitarijah učenci skrbijo za čistočo, varčnost s papirjem in vodo in se v njih ne zadržujejo po nepotrebnem.

MALICA

 • Malica traja 20 minut po razporedu, ki je določen v Letnem delovnem načrtu.
 • Ob zvonjenju reditelji odidejo v kuhinjo po malico.
 • Učenci, ki malicajo v razredih, počakajo na svojih mestih, da reditelj razdeli
 •  
 • Pri malici učencev je ves čas prisoten učitelj, ki je imel to uro v oddelku pouk.
 • Po končani malici reditelji na OŠ Škofljica in PŠ Lavrica pospravijo in odnesejo ostanke v jedilnico, v PŠ Želimlje pa v kuhinjo.
 • Reditelji odidejo iz učilnice zadnji, saj poskrbijo, da je učilnica pospravljena in urejena.
 • Učenci predmetne stopnje, ki imajo pred malico šport, malicajo v jedilnici. Učenci, ki imajo tehniko in tehnologijo ter gospodinjstvo, pa malicajo v učilnici gospodinjstva (19 U).
 • Malica poteka v umirjenem vzdušju; učenci s hrano kulturno ravnaj.

KOSILO

 • Učenci kosijo v jedilnici OŠ, na PŠ Lavrica v jedilnici in na PŠ Želimlje v jedilnici Zavoda sv. Frančiška Saleškega.
 • V jedilnico pridejo učenci v copatih.
 • Učenci zložijo svoje torbe v za to namenjene omare na OŠ Škofljica ter na tribune na PŠ Lavrica in mirno počakajo v vrsti.
 • Po končanem obroku pospravijo za seboj pladenj, pribor, mizo in stol.
 • Učenci, ki nimajo kosila, se v jedilnici ne zadržujejo.
 • Učenci upoštevajo navodila vodje šolske prehrane ter drugih zaposlenih.

PODALJŠANO BIVANJE

 • Po interesni dejavnosti ali glasbeni šoli se mora učenec oglasiti pri svojem oziroma dežurnem učitelju razen, če pridejo ponj starši ali gre sam domov. Učenci upoštevajo dogovore s starši, ki so jih le-ti navedli na obrazcu Odhodi domov v OPB.
 • Starši morajo učitelju podaljšanega bivanja pisno na listu papirja sporočiti, ali gre učenec sam predčasno domov oziroma ali gre domov s kom drugim, ki ni naveden na obrazcu odhodi iz PB.
 • Če učencem ne uspe narediti domače naloge v času samostojnega učenja v podaljšanem bivanju, je to njihova odgovornost in jo morajo dokončati doma.
 • Starši učence prevzemajo iz podaljšanega bivanja pred vhodi šol, in sicer:
 • ob 13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00 na PŠ Želimlje;
 • ob 13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00 in 16.30 na PŠ Lavrica;
 • ob 13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 in 17. uri na OŠ Škofljica.
 • Med 14.00 in 14.50 poteka učna ura, zato prosimo, da prevzem otroka iz podaljšanega bivanja načrtuje izven omenjenega časovnega intervala.
 • Če učenec zapusti šolo pred 15. uro, ne more imeti popoldanske malice.
 • Ob vhodih bo dežurni učitelj poskrbel, da ne bi učenci ostajali sami. V primeru, da staršev ni, se učenec vrne v skupino podaljšanega bivanja.
 • V nujnih primerih lahko na OŠ Škofljica starši pokličejo dežurno učiteljico na telefon med 15. in 16.30, in sicer na številko 051 266 090 za učence od 3. do 5. razreda. Za učence od 1. do 2. razreda pa je dogovor, da lahko starši potrkajo na okno ustrezne učilnice.
 • Dežurna učiteljica, ki združuje učence, je med 16.30 in 17. uro dosegljiva na telefon 051 487 028. Na PŠ Lavrica sta dežurni številki 051 266 092 in 051 487 029.

 

NAMERNO POVZROČANJE ŠKODE

 

 • Ne kvarimo in ne uničujemo šolske opreme, tehnične opreme, razstavljenih predmetov in drugih izdelkov.
 • Če učenci opazijo poškodbe na šolski opremi ali drugih pripomočkih, o tem obvestijo učitelje.
 • Za namerno poškodovani inventar ali knjižnično gradivo mora učenec ali skupina učencev škodo poravnati.

 

KNJIŽNIČNI RED

 

Pravila obnašanja in ravnanja v šolski knjižnici so določena v knjižničnem redu.

PREVOZI

 • Na avtobusnem postajališču učenci upoštevajo pravila prometne varnosti in navodila dežurnih učiteljev.
 • Ob vstopu na avtobus učenci pokažejo vozniku vozovnico.
 • Na avtobusih in kombiniranih vozilih učenci sedijo na svojih mestih, se mirno pogovarjajo in kulturno obnašajo. Upoštevajo navodila voznika in z zakonom določena pravila.
 • Učenci so pri prevozih v šolo in domov dolžni upoštevati vozni red glede na začetek in zaključek svojega pouka po urniku.
 • Voznik je dolžan šolo obvestiti o neprimernem vedenju učencev na prevozu.
 • Učenci vozači prve triade, ki čakajo na prihod avtobusa, so vključeni v varstvo vozačev. Starši s pisno izjavo na začetku šolskega leta opredelijo status vozača.
 • Učenci vozači prve triade in drugi učenci lahko predčasno odidejo iz območja šolskega prostora le ob predhodnem pisnem ali osebnem obvestilu starša.
 • Pri uporabi avtobusnih prevozov učenci upoštevajo smernice NIJZ 

 VARNOST

 • V šolskih prostorih imajo učenci nepoškodovane šolske copate, ki ne drsijo (natikači niso dovoljeni).
 • V popoldanskem času (do 17. ure) se učenci brez nadzora ne smejo zadrževati v šoli in bližnji okolici šole (parkirišča, igrišča, travnate površine, avtobusna postaja …).
 • Za varnost na cesti poskrbijo učenci sami s pravilnim obnašanjem v prometu, pri čemer jim moramo biti odrasli vedno zgled.
 • V šolo se lahko pripeljejo s kolesi le tisti učenci, ki imajo opravljen kolesarski izpit. Njihovo kolo mora biti vselej popolnoma opremljeno, za kar so odgovorni starši. Nošenje čelade je obvezno do 14. leta. Učenci, ki nimajo opravljenega kolesarskega izpita, se lahko pripeljejo v šolo le v spremstvu staršev.
 • Učencem ni dovoljeno prihajati v šolo z motornimi kolesi in motorji. Mladi motoristi so včasih nepremišljeni, zato s tem ogrožajo sebe in druge udeležence v prometu.
 • Prepovedana je tudi uporaba rolerjev, rolk, električnih skirojev, koles, skirojev in skuterjev v šoli in na šolskem dvorišču in igrišču v času vzgojno-izobraževalnega dela (od 6. do 17. ure).
 • Po sklepu sveta staršev je prihajanje v šolo z električnimi skiroji prepovedano oz. se jih uporablja kot navadne skiroje.
 • Za dragocenosti, nakit, mobilne telefone, digitalne fotoaparate, diktafone, predvajalnike glasbe, denar, igrače in ostale vredne predmete šola ne odgovarja.
 • V šolskih omaricah je dovoljeno shranjevati le šolske potrebščine, oblačila in obutev. Zaradi varnosti lahko učitelj v prisotnosti učenca preveri vsebino omarice. Iz posebej utemeljenih razlogov lahko ravnatelj pregleda omarico brez prisotnosti učenca.
 • Učenci v šolo in na dejavnosti ob pouku ne prinašajo pirotehničnih izdelkov, hladnega orožja in drugih nevarnih predmetov (vžigalice, vžigalnik, žepni noži na obeskih …), s katerimi lahko poškodujejo sebe ali drugega udeleženca vzgojno-izobraževalnega procesa. Uporaba teh sredstev je za učence na celotnem šolskem prostoru prepovedana.
 • Alkohol, cigarete, razna poživila, energetske pijače in ostale prepovedane substance so zdravju škodljive, zato je njihovo prinašanje ter uživanje v šoli, njeni okolici (šolska igrišča, zelenice, avtobusna postaja …) in na dejavnostih, ki so organizirane izven šole, strogo prepovedano.
 • Zaradi alergij posameznih učencev je v šole prepovedan vnos arašidov in izdelkov, ki vsebujejo sledove arašidov.
 • Učenci s kroničnimi zdravstvenimi težavami imajo pri sebi telefonsko številko oseb, ki jih lahko pokličemo v nujnih primerih.
 • Ko učenec pride pred poukom v šolo v organizirano varstvo, je za njegovo varnost poskrbljeno. V primeru odhajanja iz šole v trgovino za varnost ne moremo več odgovarjati, zato odhajanje iz šole pred poukom ni dovoljeno.
 • Prav tako ni dovoljeno zapuščati šolskih prostorov med poukom in med čakanjem na izbirne predmete ali interesne dejavnosti.
 • V primeru izvajanja nadstandardnega programa ima v skladu s sklepom Sveta staršev OŠ Škofljica vodja dejavnosti oz. oddelčni učiteljski zbor pravico, da zavrne prijavnico učenca, ki mu je bil dodeljen vzgojni opomin oz. potrebuje njegovo vedenje v času rednega pouka dodatno vzgojno ukrepanje.

PRAVILA PROMETNE VARNOSTI

K varni vožnji veliko prispevajo s svojim vedenjem tudi učenci z upoštevanjem in spoštovanjem predpisov o varnosti cestnega prometa. V primeru nespoštovanja le-teh ogrožajo varno vožnjo, zato ima voznik pravico, da vozilo ustavi in o tem obvesti starše. Po Zakonu o varnosti  cestnega prometa so za kršitve predpisov mladoletnikov odgovorni starši, skrbniki ali rejniki.

Šolarji, ki se vozijo z avtobusom ali kombiniranim vozilom, pred vožnjo:

 • pridejo na avtobusno postajo vsaj pet minut pred odhodom avtobusa ali kombiniranega vozila;
 • stojijo vsaj pet velikih korakov (3 metre) od roba cestišča;
 • učenci se postavijo v kolono z ustreznim razmikom za nemoten vstop v avtobus;
 • počakajo, da se vozilo ustavi, odpre vrata in da jim voznik dovoli vstop;
 • pazijo, da jim vrata vozila ne priprejo ohlapnih oblačil, šolskih torb ipd.;
 • hodijo vedno pred avtobusom in nikoli za njim, in sicer na najmanjši razdalji treh metrov od sprednjega dela;
 • se morajo vedno prepričati, da jih voznik vidi in da oni vidijo njega;
 • se pred prečkanjem ceste ustavijo ob robu avtobusa (pred njim) in se prepričajo, da je prečkanje varno, tako da pogledajo levo – desno – levo;
 • voznika avtobusa obvestijo, če jim je kaj padlo na vozišče, preden skušajo to pobrati.

 

Med vožnjo:

 • morajo biti pripeti z varnostnim pasom, če je le-ta v vozilu;
 • morajo vedno pravilno sedeti na sedežu, obrnjeni v smeri vožnje;
 • ne smejo motiti voznika;
 • ne smejo stati;
 • morajo poslušati in slediti navodilom voznika;
 • ne smejo vpiti in se prerivati.

STARŠI

 • V času pouka in drugih šolskih dejavnosti starši ne smejo vstopati v razred.
 • Pogovori staršev z učitelji potekajo v času dopoldanskih in popoldanskih govorilnih ur. Pogovori lahko potekajo v skladu z obojestranskim dogovorom tudi po aplikaciji Zoom. Pogovori izven dogovorjenih terminov morajo potekati po predhodnem dogovoru z učiteljem.
 • OŠ Škofljica: starši otrok 1. in 2. razreda prihajajo/odhajajo skozi vhod, namenjen tema dvema razredoma. Skozi igralnico prehod v čevljih ni dovoljen.
 • Kadar koli pridejo starši v popoldanskem času v šolske prostore in s seboj pripeljejo otroke, so dolžni poskrbeti za njihovo varstvo. Otroci se ne smejo igrati v igralnici ali v drugih šolskih prostorih, saj so le-ti namenjeni učencem v času pouka in podaljšanega bivanja.
 • Ko pridejo starši po končanem pouku po otroka ali ga prevzamejo iz podaljšanega bivanja, ga takoj odpeljejo iz šole.
 • Starši spremljajo otroke do vhoda v šolo, nato jim zaupajo, da bodo samostojno odšli v varstvo oz. v učilnice. To še posebej velja za učence od 2. razreda dalje.
 • Starši svoja vozila parkirajo na parkirišču in ne na pločniku ali pri zapornici ob šoli. Mirujoči promet v okolici šole pogosto nadzirajo tudi redarji medobčinskega inšpektorata, ki so izključno v pristojnosti občine in ne šole.
 • Sprehajanje ali vodenje psov po igriščih ali zelenicah okrog šol je prepovedano.
 • Starši so dolžni obvestiti šolo o zdravstvenem stanju učenca in posebnih zahtevah za ohranjanje njegovega zdravja, kadar je to potrebno za zagotavljanje ustreznega zdravstvenega varstva učenca v času pouka in dejavnosti izven prostorov šole.

 

3.   NAČINI ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI

Šola skrbi za varnost učencev z različnimi aktivnostmi in ukrepi za zagotavljanje varnosti učencev, ki so podrobneje opredeljeni v hišnem redu.

 

4.   POHVALE, PRIZNANJA IN NAGRADE

Učenci lahko za uspešno in prizadevno delo v šoli prejmejo pohvale, priznanja in nagrade.

Kadar se učenec ali več učencev izkaže s prizadevnostjo pri enkratni ali kratkotrajni aktivnosti, so ustno pohvaljeni.

Pisne pohvale podeljujeta razrednik ali mentor dejavnosti za aktivnosti, ki trajajo celo šolsko leto.

Razrednik podeljuje pisne pohvale za delo v oddelčni skupnosti ali za individualno napredovanje učenca. Mentor podeljuje pisne pohvale za prizadevno delo pri interesnih ali drugih dejavnostih.

Pisne pohvale se podeljujejo za:

 • prizadevnost ter doseganje vidnih rezultatov pri pouku, interesnih dejavnostih in drugih dejavnostih šole;
 • bistveno izboljšanje učnega uspeha v primerjavi s preteklim šolskim letom;
 • doseganje vidnih rezultatov na šolskih tekmovanjih in srečanjih učencev z različnih področij znanja in delovanja;
 • posebej prizadevno in učinkovito delo v oddelčni skupnosti učencev;
 • spoštljiv odnos do učencev, delavcev šole in drugih odraslih ter pomoč tistim, ki jo potrebujejo v šoli ali izven nje;
 • aktivno sodelovanje pri organizaciji in izvedbi različnih dejavnosti in prireditev, pomembnih za delo šole.

Priznanja učencem podeljuje ravnatelj šole, in sicer za delo oziroma dosežek, ki je pomemben za celotno šolo ali znatno prispeva k ugledu šole v širši skupnosti.

Priznanja se izrekajo za:

 • večletno prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov pri šolskem delu;
 • doseganje vidnih rezultatov na tekmovanjih in srečanjih učencev, ki so organizirana za območje celotne države;
 • večletno prizadevno sodelovanje in doseganje rezultatov pri interesnih in drugih dejavnostih;
 • večletno prizadevno delo v oddelčni skupnosti, skupnosti učencev šole ali šolskem parlamentu.

Učenci, ki prejmejo priznanje, so lahko tudi nagrajeni. Vrsto nagrade za posameznega učenca določi ravnatelj v sodelovanju z razrednikom oziroma mentorjem. Praviloma so nagrade knjige ali pripomočki, ki jih učenec lahko uporablja pri pouku ali pri drugih dejavnostih šole. Priznanja in nagrade podeljujeta ravnatelj ali razrednik ob zaključku šolskega leta.

 

5.   VZGOJNI UKREPI

Vzgojni ukrepi so načini reševanja problemov, ki se pojavijo ob kršitvah pravil Šolskega reda, neizpolnjevanju dolžnosti, poseganju v pravice drugega. Izvajanje vzgojnih ukrepov je povezano s podporo in vodenjem učencev ter iskanjem možnosti za spremembo neustreznega vedenja. Pri tem sodelujejo učenci, strokovni delavci šole in glede na težo kršitve tudi starši.

KRŠITVE PRAVIL ŠOLSKEGA REDA

Kršitve pravil Šolskega reda so:

 • neupoštevanje oz. kršenje pravil vedenja in ravnanj, zapisanih v Šolskem redu;
 • neizpolnjevanje dolžnosti in odgovornosti, zapisanih v Šolskem redu;
 • neprimerno vedenje;
 • neopravičeni izostanki;
 • posedovanje, uporaba ali preprodaja pirotehničnih sredstev v šoli, na zunanjih površinah šole ali na dejavnostih ob pouku;
 • posedovanje ali uporaba nevarnih snovi v šoli, na zunanjih površinah šole ali na dejavnostih ob pouku;
 • izsiljevanje učencev, delavcev ali obiskovalcev šole;
 • namerno poškodovanje in uničevanje šolske opreme, zgradbe ter stvari in opreme drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole;
 • vandalizem;
 • kraja lastnine šole, drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole;
 • popravljanje ali vpisovanje v šolsko dokumentacijo ter v pisne preizkuse znanja;
 • uničevanje uradnih dokumentov ter ponarejanje podatkov in podpisov v uradnih dokumentih in listinah, ki jih izdaja šola;
 • ponarejanje opravičil ali podpisov staršev oz. skrbnikov;
 • goljufanje pri ocenjevanju znanja;
 • verbalni napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo;
 • fizični napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo;
 • ogrožanje življenja in zdravja učencev ter delavcev šole;
 • kajenje ter prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje ali uživanje alkohola, drog, energetskih pijač ter drugih psihoaktivnih sredstev ali napeljevanje sošolcev k takemu dejanju v času pouka, dnevih dejavnosti in drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki so opredeljene v Letnem delovnem načrtu šole;
 • prihod oziroma prisotnost pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih sredstev v času pouka, dnevih dejavnosti in drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki so opredeljene v Letnem delovnem načrtu šole;
 • uporaba vulgarizmov;
 • spolno nadlegovanje učencev ali delavcev šole;
 • psihično nasilje nad učenci in delavci šole;
 • druge oblike poseganja v pravice drugega.

 POSTOPKI OB KRŠITVAH

Kadar učenec ne izpolnjuje svojih dolžnosti in obveznosti, krši pravila vedenja in ravnanja, šola izvede vzgojne ukrepe, ki so določeni v naslednjem poglavju. Pri izbiri vzgojnega ukrepa upoštevamo težo kršitve, predvidene pedagoške posledice ukrepanja, zmožnost presoje posledic lastnih dejanj glede na učenčevo starost, nagibe oziroma motive za dejanje, okolje, v katerem učenec živi, škodljivost dejanja ter ponavljanje kršitve.

Kadar učenec krši šolska pravila oziroma se neprimerno vede, delavec šole takoj odreagira in glede na problematiko vzgojno ukrepa. V primeru, da kršitev zazna nepedagoški delavec, o dogodku obvesti pedagoškega delavca, svetovalno službo ali vodstvo šole.

Pedagoški in strokovni delavec:

 • se z učencem/učenci pogovori o dogodku;
 • po strokovni presoji in glede na težo kršitve obvesti razrednika in sodeluje pri nadaljnji obravnavi;
 • glede na težo kršitve pedagoški delavec obvesti svetovalno službo, vodstvo šole ter tudi starše učenca/učencev in jih po potrebi vključi v razreševanje problematike;
 • v primeru ponavljajočih ali hujših kršitev, razrednik povabi starše v šolo na pogovor, kjer jih seznani z dogodkom ter vzgojnim ukrepanjem; dogovore se zapiše, vsi prisotni pa jih tudi podpišejo (učenec, starši, razrednik).

 

V kolikor se starši ne odzovejo pisnemu vabilu, jih na pogovor povabi ravnatelj šole.

V primeru dolgotrajnejše vedenjske problematike ali nesodelovanja učenčevih staršev svetovalna služba, na podlagi zbranih poročil pedagoških delavcev,  poda poročilo na pristojni center za socialno delo.

V primeru ponavljajočih ali hujših kršitev pedagoški delavec vodi o postopku obravnavanja kršitve (pogovori z učencem, pogovori s starši, telefonski pogovori, pisna obvestila staršem itd.) pisne zapise.

V kolikor vzgojne dejavnosti in vzgojni ukrepi ne dosežejo svojega namena, se učencu izreče vzgojni opomin in se prične postopek za premestitev v drug oddelek.

OBLIKE VZGOJNIH UKREPOV

Univerzalna posledica kršitve določenega pravila ne obstaja. V primeru kršitve se pedagoški delavec odloči za ustrezen vzgojni ukrep:

 • Ukrepi, navedeni v poglavju Pravila vedenja in ravnanja.
 • Ustno opozorilo učitelja ali druge odrasle osebe, zaposlene v šoli, ki vsebuje tudi pojasnilo, zakaj neko vedenje ni sprejemljivo.
 • Individualni pogovor pedagoškega delavca z učencem/učenci.
 • Pogovor z učencem in s starši.
 • Pogovor po pouku, na katerem je učenec zadržan v zvezi z reševanjem problema. Glede na resnost prekrška so poleg pedagoškega delavca, pri katerem se je zgodila kršitev, lahko prisotni tudi razrednik, svetovalna služba in ravnatelj.
 • Odvzem predmeta, s katerim učenec ogroža varnost oz. onemogoča nemoteni pouk. Strokovni delavec, ki je predmet odvzel, izpolni obrazec o odvzemu predmeta.
 •  
 • Ukrepi, ki učencem pomagajo spoznavati njihove obveznosti do drugih ljudi in pomen pravil v družbeni skupnosti:
 • priprava govorne vaje na določeno temo (spoštljivost);
 • priprava pisnega poročila o kršitvi;
 • pogovor o kršitvi v razredu, na razredni uri, izpostavitev problematike v oddelku;
 • (javno) opravičilo učenca, ki je s svojim vedenjem prizadel drugega;
 • organiziranje in vodenje skupinskega dela;
 • obiskovanje delavnic lepega vedenja;
 • pomoč učitelju v oddelku podaljšanega bivanja, pri dopolnilnem pouku …
 • izvajanje družbeno-koristnega dela izven šole (pomoč starostnikom, odmetavanje snega, grabljenje listja …).
 • Ukinitev ugodnosti, ki so povezane s pridobljenimi statusi učencev (status perspektivnega in vrhunskega športnika, status perspektivnega in vrhunskega mladega umetnika).
 • Začasni ali trajni odvzem funkcij v okviru oddelčne skupnosti.
 • Prepoved zastopanja šole na tekmovanjih, nastopih, prireditvah ali razstavah.
 • Začasna ali trajna prepoved obiskovanja interesne dejavnosti.
 • Ukinitev kosila za učence, ki imajo nespoštljiv odnos do hrane in se v času obrokov neprimerno vedejo.
 • Če učitelj presodi, da je to v dobro učenca, mu lahko v njegovi prisotnosti pregleda šolske potrebščine in omarico.
 • Če učitelj sumi, da je učenec zaužil prepovedano substanco, pošlje dežurnega učenca po svetovalno delavko, pomočnico ravnatelja ali ravnatelja, ki ga odpelje od pouka in o tem obvesti starše.
 • Kadar učenec pogosto ogroža varnost, ne upošteva navodil in zato šola ne more prevzeti odgovornosti za varnost in izvedbo pedagoškega procesa izven prostorov šole (dnevi dejavnosti, tabori, šole v naravi …), gre na naslednjo dejavnost v spremstvu staršev.
 • Povečan nadzor nad učencem v času, ko je v šoli oziroma na dejavnosti, ki jo organizira šola.
 • Prepoved obiska dejavnosti ob pouku izven šole. Za takega učenca se organizira nadomestni vzgojno-izobraževalni proces v šoli.
 • Prepoved nadaljevanja bivanja na taboru/v šoli v naravi.
 • Zadržanje učenca v šoli zaradi zagotavljanja njegove varnosti oz. varnosti drugih. Učenca prevzamejo starši.
 • Zadržanje na razgovoru po pouku v zvezi z reševanjem problemov.
 • Učenca, ki s svojim vedenjem onemogoča izvajanje pouka kljub predhodnim pogovorom, dogovorom in opozorilom, se odstrani od pouka. Cilj odstranitve je vzdrževanje jasno postavljenih mej, sprejemljivega vedenja in omogočanje resnega sodelovanja učenca in učitelja pri reševanju problema ter omogočanje nemotenega učenja drugih učencev v oddelku. Učenec v času odstranitve opravlja delo pod nadzorom strokovnega delavca.
 • V primeru odstranitve učenca od ure pouka mora učitelj z njim opraviti razgovor, skupaj pregledata opravljeno delo in se dogovorita o nadaljnjem sodelovanju. Zamujeno snov učenec predela doma. Če tega ne zmore, obišče dopolnilni pouk, kjer mu je nudena pomoč.
 • V primeru, da se moteče vedenje ponavlja, šola povabi starše, da skupaj pripravijo individualiziran vzgojni načrt. Pri tem lahko sodeluje tudi učenec.
 • V primeru kaznivih dejanj se takoj poda prijava na policijo.

Šola lahko oblikuje in izvaja tudi druge vzgojne ukrepe, za katere se dogovori učiteljski zbor ali pa se zanje odloči vodstvo šole.

6.   ORGANIZIRANOST UČENCEV

 • Učenci so organizirani v oddelčne skupnosti.
 • Učenci oddelčne skupnosti volijo dva predstavnika oddelka.
 • Učenci pri urah oddelčne skupnosti skupaj z razrednikom obravnavajo posamezna vprašanja iz življenja in dela svoje skupnosti in šole ter oblikujejo predloge in pobude za boljše delo in razreševanje problemov, in sicer:
 • obravnavajo učni uspeh v oddelku in organizirajo medsebojno pomoč pri učenju;
 • organizirajo pomoč sošolcem v različnih težavah;
 • obravnavajo kršitve in predlagajo načine ukrepanja ter preventivnega delovanja;
 • oblikujejo predloge za pohvale, priznanja in nagrade učencem v oddelčni skupnosti;
 • organizirajo različne akcije in prireditve;
 • opravljajo druge naloge, za katere se dogovorijo.

Predstavniki oddelčnih skupnosti se povezujejo v šolski parlament, ki se skliče najmanj dvakrat letno. Sklicatelj je mentor šolskega parlamenta ali ravnatelj.

7.   OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI

Učenec mora prisostvovati pouku in dejavnostim obveznega programa.

 • Starši morajo najkasneje v petih delovnih dneh po izostanku učenca razredniku sporočiti vzrok izostanka.
 • Če učenec izostane več kot pet dni, starši pa razredniku niso sporočili vzroka izostanka, razrednik o izostanku učenca obvesti starše in jih pozove, da sporočijo vzrok izostanka.
 • Odsotnost učenca morajo starši opravičiti osebno ali v pisni obliki.
 • Osebna ali pisna opravičila je treba posredovati razredniku najkasneje v petih dneh po prihodu učenca v šolo.
 • Če razrednik v omenjenem roku ne prejme opravičila, šteje izostanke za neopravičene in ukrepa v skladu s pravili šolskega reda. Če učenec ali starši iz opravičenih razlogov predložijo opravičilo po izteku roka, ga razrednik upošteva.
 • Kadar učenec izostane zaradi bolezni več kot pet šolskih dni, lahko razrednik zahteva uradno zdravniško potrdilo o upravičenosti izostanka.
 • Če razrednik dvomi o verodostojnosti opravičila, obvesti o tem starše oziroma zdravnika, ki naj bi opravičilo izdal. Če ugotovi, da je opravičilo lažno, izostanka ne opraviči in ukrepa v skladu s pravili šolskega reda.
 • Razrednik sproti pregleduje izostanke učencev in ustrezno ukrepa.

 

NAPOVEDANA ODSOTNOST

Učenec lahko izostane, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek razredniku vnaprej napovejo tri dni pred izostankom. Ta izostanek lahko strnjeno ali v več delih traja največ pet dni v letu. Ravnatelj lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev iz opravičljivih razlogov dovoli učencu daljši izostanek od pouka. Prošnja se na ravnatelja naslovi pet delovnih dni pred dnevom odsotnosti.

Učenec lahko predčasno zapusti šolsko poslopje le v dogovoru z razrednikom ali učiteljem, ki poučuje predmet, pri katerem bo učenec odsoten, in mora imeti pisno ali ustno soglasje staršev, in to v primeru:

 • odhoda k zdravniku,
 • slabega počutja ali bolezni (odide lahko le v spremstvu staršev ali skrbnikov; učenca prevzamejo v prostorih šole),
 • sodelovanja na športnem ali kulturnem področju izven šole,
 • pisne želje staršev.

V primeru, da učenec brez vnaprejšnjega pisnega ali ustnega soglasja staršev zapusti šolo, razrednik izostanka ne opraviči.

O odsotnosti zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih in srečanjih, na katerih učenci sodelujejo v imenu šole, razrednik obvesti starše. Navedene odsotnosti so opravičene.

OPROSTITEV SODELOVANJA IZ ZDRAVSTVENIH RAZLOGOV

Posamezni učenec je lahko iz zdravstvenih razlogov oproščen sodelovanja pri določenih urah pouka in drugih dejavnostih osnovne šole. Starši učenca morajo razredniku predložiti mnenje in navodilo zdravstvene službe. Razrednik o tem takoj obvesti učitelje oziroma druge sodelavce, ki izvajajo pouk ali druge dejavnosti šole. V dnevnik šolskega dela razrednik vpiše čas trajanja opravičene odsotnosti. Učenec, ki je oproščen sodelovanja pri posamezni uri pouka, mora tej uri prisostvovati in opraviti naloge, ki ne ogrožajo njegovega zdravstvenega stanja in jih sme opravljati v skladu z navodili zdravstvene službe. Če učenec zaradi zdravstvenih razlogov ne more opravljati nobene naloge, šola zanj organizira nadomestno dejavnost.

NEOPRAVIČENI IZOSTANKI

Za neopravičen izostanek se šteje neopravičena odsotnost učenca od pouka in dejavnosti obveznega programa. Izostanke učenca pri razširjenem programu se evidentira. Razrednik o izostankih obvesti starše. V izjemnih primerih in po preučitvi vseh okoliščin ravnatelj v sodelovanju z razrednikom in svetovalno službo odloči, da se izostanek učenca ne bo obravnaval kot neopravičeni izostanek, če oceni, da je vzrok izostanka take narave, da učenec potrebuje pomoč oziroma svetovanje.

V primeru ponavljajočih se neopravičenih izostankov (občasni izostanki nad 12 ur oziroma strnjeni neopravičeni izostanki nad 18 ur) se učencu dodeli vzgojni opomin. Prav tako se devetošolcem za 20 ur neopravičenih izostankov prepove udeležba na zaključni ekskurziji.

Svet staršev je soglasno potrdil sklep učiteljskega zbora, da učenec za tri neopravičene zamude k pouku, ki so krajše od desetih minut, dobi neopravičeno uro. Neopravičeno uro pa učenec dobi za vsako neopravičeno zamudo, ki je daljša od 10 minut.

8.   ZDRAVSTVENO VARSTVO UČENCEV

Šola v sodelovanju z zdravstvenimi zavodi organizira redne sistematične zobozdravstvene in zdravstvene preglede ter cepljenja. Če učenec odkloni sodelovanje pri predpisanem zdravstvenem pregledu ali cepljenju, razrednik o tem obvesti starše učenca. Šola deluje preventivno in ozavešča učence o škodljivosti in posledicah kajenja, pitja alkoholnih pijač, uživanja drog in drugih poživil, spolnega nadlegovanja ter nasilja. Šola ozavešča učence o njihovih pravicah in dolžnostih ter o načinih iskanja ustrezne pomoči v primerih spolnega nadlegovanja in zlorabe ter nasilja v družini. V te namene organizira različne aktivnosti pri pouku in drugih dejavnostih šole.

INFORMIRANJE UČENCEV IN STARŠEV  

Za pridobivanje osnovnih informacij učencev in staršev so namenjeni:

 • publikacija,
 • šolska spletna stran,
 • roditeljski sestanki in govorilne ure za starše,
 • govorilne ure za učence,
 • pisne objave na oglasnih deskah,
 • komunikacija in objave preko eAsistenta.

Večino potrebnih informacij pridobijo učenci v času vzgojnega procesa ustno ali pisno od učiteljev in drugih delavcev šole. Z Vzgojnim načrtom in Pravili šolskega reda se učenci še posebej seznanijo na razrednih urah, objavljena pa sta tudi na šolski spletni strani.

Skip to content

Z nadaljevanjem obiska te spletne strani sprejemate uporabo piškotkov. več informacij

Z namenom zagotavljanja najboljše možne uporabniške izkušnje, so piškotni na tem spletnem mestu vklopljeni. Z nadaljevanjem obiska tega spletnega mesta se strinjate z njihovo uporabo.

Zapri