Select Page

Pravila šolskega reda

Pravila šolskega reda so oblikovana na podlagi 60.e člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št.81/06, 102/07). V njem so natančneje opredeljene dolžnosti in odgovornosti učencev, pravila obnašanja in ravnanja, načini zagotavljanja varnosti, pohvale, priznanja in nagrade, vzgojni ukrepi, organiziranost učencev, obiskovanje pouka in opravičevanje odsotnosti ter zdravstveno varstvo učencev.

KAZALO:

 1. Dolžnosti in odgovornosti učencev
 2. Pravila obnašanja in ravnanja
 3. Načini zagotavljanja varnosti
 4. Pohvale, priznananja in nagrade
 5. Vzgojni ukrepi
 6. Organiziranost učencev
 7. Opravičevanje odsotnosti
 8. Zdravstveno varstvo učencev

1.   DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCEV

Dolžnosti učenca so:

 • da spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole, obiskovalcev šole in drugih oseb ter ima spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, človeškega dostojanstva, etnične pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola;
 • da izpolni osnovnošolsko obveznost;
 • da redno in točno obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti;
 • da izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti;
 • da učencev in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu;
 • da v šoli in izven nje skrbi za lastno zdravje in varnost ter ne ogroža zdravja in varnosti ter osebnostne integritete drugih učencev in delavcev šole;
 • da spoštuje pravila šolskega reda;
 • da varuje in odgovorno ravna s premoženjem šole ter lastnino učencev in delavcev šole;
 • da se spoštljivo vede do drugih;
 • da sodeluje pri urejanju šole in šolske okolice, dogovorjenem v oddelčni skupnosti ali skupnosti učencev šole;
 • da sodeluje pri dogovorjenih oblikah dežurstva učencev;
 • da upošteva navodila učitelja pri pouku in ostalih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela;
 • da odgovorno ravna s hrano;
 • da spoštljivo ravna z državnimi simboli.

2.   PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA

Pravila obnašanja in ravnanja veljajo v šoli in na vseh šolskih površinah. Pravila obnašanja in ravnanja se smiselno upoštevajo tudi na ostalih dejavnostih, ki jih organizira šola izven šolskega prostora.

Poznati moramo pravila lepega vedenja in delovati v skladu z njimi:

 • vsi se prijazno pozdravljamo v šoli in izven nje;
 • imamo spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, človeškega dostojanstva, etnične pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola;
 • drug do drugega smo strpni, se ne žalimo, ne zasmehujemo in nismo fizično nasilni; se javno ne poljubljamo;
 • sporov ne rešujemo z uporabo načinov, ki imajo znake nasilja (fizičnega ali psihičnega);
 • vse oblike nasilja je posameznik dolžan sporočiti pedagoškemu delavcu (razredniku, učitelju, svetovalni službi, ravnatelju itd.);
 • učenci so dolžni dosledno izpolnjevati navodila učiteljev in ostalih delavcev šole;
 • učenci učitelje in druge zaposlene na šoli vikajo;
 • uporabljamo besede: prosim, hvala, oprostite;
 • preden vstopimo, potrkamo;
 • razvijamo spoštljive medsebojne odnose, gojimo kulturo govora;
 • v šoli smo primerno oblečeni in urejeni;
 • učenci po pouku ne smejo točiti vode v plastenke na šolskih straniščih ter se z njimi polivati;
 • v šolskih prostorih, dejavnostih ob pouku ter pri izvajanju pouka izven šolskih prostorov uporaba mobilnih telefonov in vseh ostalih avdio in video naprav ni dovoljena. Učenec, ki uporablja mobilni telefon (ali mu le-ta zvoni), avdio in video naprave ali druge električne igrače, jih mora izročiti učitelju. Ta jih vrne staršem učenca na govorilnih urah ali po dogovoru;
 • v nujnih primerih ima učenec možnost poklicati starše ali skrbnike iz šolske pisarne ali zbornice;
 • v posebnih primerih lahko učitelj dovoli učencu uporabo mobilnega telefona;
 • učenci se na dejavnostih ob pouku vedejo v skladu s šolskimi pravili in pravili obiskane ustanove, dosledno upoštevajo pravila obnašanja na prevozih;
 • učenci upoštevajo navodila organizatorjev dejavnosti in učiteljev, ki jih spremljajo.

PRIHAJANJE V ŠOLO IN ODHAJANJE IZ NJE

 • Učenci prihajajo v šolo 15 minut pred začetkom pouka.
 • V garderobi se preobujejo v šolske copate.
 • Učenci OŠ Škofljice čakajo na pouk (1. in drugi razred) v igralnici, ostali  v avli in v jedilnici, na PŠ Lavrica in PŠ Želimlje pa v učilnici. Ko se odpravijo k pouku, zapustijo prostor urejen.
 • Učenci, ki z učiteljem ali sami začasno odhajajo iz šole, se obvezno preobujejo.
 • Po končanem pouku učenci zapustijo šolske prostore in se ne zadržujejo na hodnikih, v garderobi in na igrišču. Učenci vozači odidejo domov s šolskimi prevozi takoj po končanem pouku oziroma takoj po končanih dejavnostih.
 • Zadrževanje v šoli po pouku ni dovoljeno, razen v primeru vodenih šolskih dejavnosti pod vodstvom mentorja.
 • Učenec lahko predčasno zapusti šolsko poslopje le v dogovoru z razrednikom ali učiteljem, ki poučuje predmet, pri katerem bo učenec odsoten. Pisno ali ustno soglasje staršev mora imeti v primeru odhoda:

–       k zdravniku,
–       slabega počutja ali bolezni; odidejo lahko le v spremstvu staršev ali skrbnikov,
–       sodelovanja na športnem in kulturnem področju izven šole,
–       pisne želje staršev z obrazložitvijo.

POUK

Pouk je določen z urnikom, ki ga poznajo vsi učenci in učitelji.

Učilnice odpirajo učitelji pred začetkom učne ure. Učenci čakajo na učitelja mirno in disciplinirano. V primeru, da učitelja 10 minut po začetku učne ure ni, reditelj oddelka o tem obvesti ravnateljico, pomočnico ravnateljice ali vodjo podružnične šole. Odsotnost učiteljev in nadomeščanja le- teh so objavljena na oglasni deski ( za učence od 6. do 9. razreda).

Učenci k uram pouka prihajajo točno. Po zvonjenju se učenci ne zadržujejo po hodnikih, straniščih ali v drugih delih stavbe. Ob koncu učne ure vsak učenec zapusti svoj prostor urejen. Za splošno urejenost učilnice so odgovorni vsi učenci oddelčne skupnosti skupaj z učiteljem.

Na stranišče odhajajo med odmori, med učno uro le v izjemnih primerih (zdravstvene težave).

V primeru, da učenci  zamudijo pouk, se opravičijo in navedejo vzrok zamude.

V času pouka in odmorov učenci ne zapuščajo šolske stavbe, razen če imajo pisno ali ustno dovoljenje staršev.

Vsak izostanek od pouka morajo starši pravočasno opravičiti. V primeru, da starši izostanka pravočasno ne opravičijo, je le-ta neopravičen.

V času pouka in vseh dejavnosti, ki jih organizira šola, je prepovedana uporaba vseh elektronskih naprav, snemanje, fotografiranje ter predvajanje zvočnega in slikovnega materiala.

ODMORI

 • Učenci odidejo v učilnico, kjer imajo pouk naslednjo uro. Če so v učilnici učenci drugega oddelka, mirno počakajo pred učilnico, da jo le- ti zapustijo.
 • Odmori so namenjeni zračenju prostora, pripravi na naslednjo učno uro, sprostitvi, mirnim pogovorom ter odhodu na stranišče.
 • Med odmori se učenci vedejo primerno in sicer tako, da s svojim vedenjem ne ogrožajo sebe in drugih.

MALICA

 • Traja 20 oziroma 25 minut po razporedu, kot je določeno v letnem delovnem načrtu.
 • Ob zvonjenju reditelja odideta  v kuhinjo po malico.
 • Učenci, ki malicajo v razredih, počakajo na svojih mestih, da reditelj razdeli malico.
 • Pri malici učencev je ves čas prisoten učitelj, ki je imel to uro v oddelku pouk.
 • Po končani malici reditelja pospravita in odneseta ostanke v jedilnico, v PŠ Lavrica in Želimlje pa v kuhinjo.
 • Reditelja odideta iz učilnice zadnja, ko poskrbita, da je učilnica pospravljena in urejena.
 • Učenci predmetne stopnje, ki imajo pred malico športno vzgojo, tehniko in tehnologijo ter gospodinjski pouk, malicajo v jedilnici.
 • Malica poteka v umirjenem vzdušju, učenci s hrano kulturno ravnajo.

KOSILO

 • Učenci kosijo v jedilnici, na PŠ Lavrica v učilnici.
 • V jedilnico pridejo v copatih.
 • Učenci zložijo svoje torbe v za to namenjene omare ter mirno počakajo v vrsti (samo na OŠ  Škofljica).
 • Po končanem obroku pospravijo za seboj.
 • Učenci, ki nimajo kosila, se v jedilnici ne zadržujejo.
 • Učenci upoštevajo navodila vodje šolske prehrane ter drugih zaposlenih.

PODALJŠANO BIVANJE

 • Če učenec zapusti šolo pred 15.00 uro ne more imeti popoldanske malice.
 • Po interesni dejavnosti ali glasbeni šoli se mora učenec zglasiti pri svojem oziroma dežurnem učitelju.
 • Starši morajo učitelju podaljšanega bivanja pisno sporočiti, če gre učenec sam predčasno domov oziroma, če gre domov s kom drugim.
 • Če učencem ne uspe narediti domače naloge v času samostojnega učenja v podaljšanem bivanju, je to njihova odgovornost in jo morajo dokončati doma.
 • Starši prevzamejo otroka pri učitelju, ki vodi oddelek PB.
 • Po 16. uri starši prevzamejo otroka pri dežurnem učitelju.
 • Učenci, ki so vključeni v OPB, se po končanem pouku ravnajo po navodilih učitelja podaljšanega bivanja.

KNJIŽNIČNI RED

Pravila obnašanja in ravnanja v šolski knjižnici so določena v knjižničnem redu.

PREVOZI

 • S šolskim prevozom se vozijo le učenci, ki obiskujejo šolo.
 • Na avtobusnem postajališču upoštevajo pravila prometne varnosti in navodila dežurnih učiteljev.
 • Ob vstopu na avtobus učenci pokažejo vozniku vozovnico.
 • Na avtobusih in kombiniranih vozilih učenci sedijo na svojih mestih, se mirno pogovarjajo in kulturno obnašajo. Upoštevajo navodila voznika in z zakonom določena pravila.
 • Učenci so pri prevozih v šolo in domov dolžni upoštevati vozni red glede na začetek in zaključek svojega pouka po urniku.
 • Voznik je dolžan šolo obvestiti o neprimernem vedenju učencev na prevozu.
 • PRVA TRIADA: Učenci vozači, ki čakajo na prihod avtobusa, so vključeni v varstvo vozačev. Starši s pisno izjavo na začetku šolskega leta opredelijo status vozača.
 • PRVA TRIADA: Učenci vozači in drugi učenci lahko predčasno odidejo iz območja šolskega prostora le ob predhodnem pisnem ali ustnem obvestilu starša.

NAMERNO POVZROČANJE ŠKODE, KRAJA

 • Ne kvarimo in ne uničujemo šolske opreme, tehnične opreme, razstavljenih predmetov in drugih izdelkov.
 • Za namerno poškodovani inventar ali knjižnično gradivo mora učenec škodo poravnati. Škodo, ki je ni mogoče dokazati posameznikom ali skupini, poravnamo iz sredstev šole.

VARNOST

 • V  šolskih prostorih imajo učenci nepoškodovane šolske copate, ki ne drsijo (natikači niso dovoljeni).
 • V popoldanskem času (do 17. ure) se učenci brez nadzora ne smejo zadrževati v šoli in bližnji okolici šole (parkirišča, igrišča, travnate površine, avtobusna postaja …).
 • Za varnost na cesti poskrbijo učenci sami s pravilnim obnašanjem v prometu, pri čemer jim moramo biti odrasli vedno vzgled.
 • V šolo se lahko pripeljejo s kolesi le tisti, ki imajo opravljen kolesarski izpit. Njihovo kolo mora biti vselej  popolnoma opremljeno. Nošenje čelade je obvezno do 14. leta.
 • Učencem ne dovolimo prihajati v šolo z motornimi kolesi in motorji. Mladi motoristi so večkrat zelo objestni in nepremišljeni, zato s tem ogrožajo sebe in druge udeležence v prometu.
 • Prepovedana je tudi uporaba rolerjev, rolk, skirojev in skuterjev v šoli in na šolskem dvorišču v času vzgojno-izobraževalnega dela (od 6. do 17. ure).
 • Za dragocenosti, nakit, mobilne telefone, digitalne fotoaparate, diktafone, predvajalnike glasbe, denar, igrače in ostale vredne predmete šola ne odgovarja.
 • V šolskih omaricah je dovoljeno shranjevati le šolske potrebščine, oblačila in obutev. Zaradi varnosti lahko učitelj v prisotnosti učenca preveri vsebino omarice. Iz posebej utemeljenih razlogov lahko ravnateljica pregleda omarico brez prisotnosti učenca.
 • Učenci v šolo in na obšolske dejavnosti ne prinašajo in ne uporabljajo pirotehničnih izdelkov, hladnega orožja in drugih nevarnih predmetov (vžigalice, vžigalnik, žepni noži na obeskih …), s katerimi lahko poškodujejo sebe ali drugega učenca.
 • ALKOHOL, CIGARETI, RAZNA POŽIVILA in ostale prepovedane substance so zdravju škodljive, zato je njihovo prinašanje ter uživanje v šoli, njeni okolici in na dejavnostih, ki so organizirane izven šole, strogo prepovedano.
 • Učenci s kroničnimi zdravstvenimi težavami naj imajo pri sebi telefonsko številko oseb, ki jih lahko pokličemo v nujnih primerih.
 • Ko učenec pride pred poukom v šolo, je za njegovo varnost poskrbljeno, v primeru odhajanja iz šole v trgovino za varnost ne moremo več odgovarjati, zato odhajanje iz šole pred poukom ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno zapuščati šolskih prostorov med poukom in tudi ko učenci čakajo na izbirne predmete ali interesne dejavnosti.

PRAVILA PROMETNE VARNOSTI

K varni vožnji veliko prispevajo s svojim vedenjem tudi učenci z upoštevanjem in spoštovanjem predpisov o varnosti cestnega prometa. V primeru nespoštovanja le-teh ogrožajo varno vožnjo, zato ima voznik pravico, da vozilo ustavi in o tem obvesti starše. Po Zakonu o varnosti  cestnega prometa so za kršitve predpisov mladoletnikov odgovorni starši, skrbniki ali rejniki.

Šolarji, ki se vozijo z avtobusom ali kombiniranim vozilom, pred vožnjo:

 • pridejo na avtobusno postajo vsaj 5 minut pred odhodom avtobusa ali kombiniranega vozila;
 • stojijo vsaj 5 velikih korakov (3 metre) od roba cestišča;
 • počakajo, da se vozilo ustavi, odpre vrata in jim voznik dovoli vstop;
 • pazijo, da jim vrata vozila ne priprejo ohlapna oblačila, šolskih torb ipd.;
 • hodijo vedno pred avtobusom in nikoli za njim, in sicer na najmanjši razdalji treh metrov od sprednjega dela;
 • se morajo vedno prepričati, da jih voznik vidi in da oni vidijo njega;
 • se pred prečkanjem ceste ustavijo ob robu avtobusa (pred njim) in se prepričajo, da je prečkanje varno, tako da pogledajo levo-desno-levo;
 • voznika avtobusa obvestijo, če jim je kaj padlo na vozišče, preden skušajo to pobrati.

Med vožnjo:

 • morajo biti pripeti z varnostnim pasom, če je le-ta v vozilu;
 • morajo vedno pravilno sedeti na sedežu, obrnjeni v smeri vožnje;
 • ne smejo motiti voznika;
 • ne smejo stati;
 • morajo poslušati in slediti navodilom voznika;
 • ne smejo vpiti in se prerivati.

STARŠI

 • V času pouka in drugih šolskih dejavnosti starši ne smejo vstopati v razred.
 • Razgovori staršev z učitelji potekajo v času dopoldanskih in popoldanskih govorilnih ur – razgovori izven dogovorjenih terminov morajo potekati po predhodnem dogovoru z učiteljem.
 • OŠ Škofljica: starši otrok 1. in 2. razreda prihajajo/odhajajo skozi vhod, namenjen tema dvema razredoma. Skozi igralnico prehod v čevljih ni dovoljen (samo na OŠ Škofljica).
 • Kadarkoli pridejo starši v popoldanskem času v šolske prostore in s seboj pripeljejo otroke, so dolžni poskrbeti za njihovo varstvo. Otroci se ne smejo igrati v igralnici ali v drugih šolskih prostorih, saj so le- ti namenjeni učencem v času pouka in podaljšanega bivanja.
 • Starši svoja vozila parkirajo na za to namenjenem parkirišču in ne na pločniku ali pri zapornici ob šoli.

3.   NAČINI ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI

Šola skrbi za varnost učencev z različnimi aktivnostmi in ukrepi za zagotavljanje varnosti učencev, ki so podrobneje opredeljeni v hišnem redu.

4.   POHVALE, PRIZNANJA IN NAGRADE

Učenci lahko za uspešno in prizadevno delo v šoli prejmejo pohvale, priznanja in nagrade.

Kadar se učenec ali več učencev izkaže s prizadevnostjo pri enkratni ali kratkotrajni aktivnosti, so ustno pohvaljeni.

Pisne pohvale podeljujeta razrednik ali mentor dejavnosti za aktivnosti, ki trajajo celo šolsko leto.

Razrednik podeljuje pisne pohvale za delo v oddelčni skupnosti ali za individualno napredovanje učenca. Mentor podeljuje pisne pohvale za prizadevno delo pri interesnih ali drugih dejavnostih.

Pisne pohvale se podeljujejo za:

 • prizadevnost ter doseganje vidnih rezultatov pri pouku, interesnih dejavnostih in drugih dejavnostih šole;
 • bistveno izboljšanje učnega uspeha v primerjavi s preteklim šolskim letom;
 • doseganje vidnih rezultatov na šolskih tekmovanjih in srečanjih učencev z različnih področij znanja in delovanja;
 • posebej prizadevno in učinkovito delo v oddelčni skupnosti učencev;
 • spoštljiv odnos do učencev, delavcev šole in drugih odraslih ter nudenje pomoči tistim, ki jo potrebujejo v šoli ali izven nje;
 • aktivno sodelovanje pri organizaciji in izvedbi različnih dejavnosti in prireditev, pomembnih za delo šole.

Priznanja podeljuje učencem ravnatelj šole, in sicer za delo oziroma dosežek, ki je pomemben za celotno šolo ali znatno prispeva k ugledu šole v širši skupnosti.

Priznanja se izrekajo za:

 • večletno prizadevnost in doseganje vidnih rezultatov pri šolskem delu;
 • doseganje vidnih rezultatov na tekmovanjih in srečanjih učencev, ki so organizirana za območje celotne države;
 • večletno prizadevno sodelovanje in doseganje rezultatov pri interesnih in drugih dejavnostih;
 • večletno prizadevno delo v oddelčni skupnosti, skupnosti učencev šole ali šolskem parlamentu.

Učenci, ki prejmejo priznanje, so lahko tudi nagrajeni. Vrsto nagrade za posameznega učenca določi ravnatelj v sodelovanju z razrednikom oziroma mentorjem. Praviloma so nagrade knjige ali pripomočki, ki jih učenec lahko uporablja pri pouku ali drugih dejavnostih šole.

Priznanja in nagrade podeljujeta ravnatelj ali razrednik ob zaključku šolskega leta.

5.   VZGOJNI UKREPI

Vzgojni ukrepi so načini reševanja problemov, ki se pojavijo ob kršitvah pravil šolskega reda, neizpolnjevanju dolžnosti, poseganju v pravice drugega. Izvajanje vzgojnih ukrepov je povezano z nudenjem podpore, vodenjem učencev in iskanjem možnosti za spremembo neustreznega vedenja. Pri tem sodelujejo učenci, strokovni delavci šole in glede na težo kršitve tudi starši.

5.1.   Kršitve šolskih pravil

Kršitve šolskih pravil so:

 • neupoštevanje oz. kršenje pravil vedenja in ravnanja zapisanih v tem šolskem redu;
 • neizpolnjevanje dolžnosti in odgovornosti, zapisanih v tem šolskem redu;
 • neprimerno vedenje;
 • neopravičeni izostanki;
 • posedovanje, uporaba ali preprodaja pirotehničnih sredstev v šoli, na zunanjih površinah šole ali na dejavnostih ob pouku;
 • posedovanje ali uporaba nevarnih snovi v šoli, na zunanjih površinah šole ali na dejavnostih ob pouku;
 • izsiljevanje učencev, delavcev ali obiskovalcev šole;
 • namerno poškodovanje in uničevanje šolske opreme, zgradbe ter stvari in opreme drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole;
 • vandalizem;
 • kraja lastnine šole, drugih učencev, delavcev ali obiskovalcev šole;
 • popravljanje ali vpisovanje v šolsko dokumentacijo, ter v pisne preizkuse znanja;
 • uničevanje uradnih dokumentov ter ponarejanje podatkov in podpisov v uradnih dokumentih in listinah, ki jih izdaja šola;
 • ponarejanje opravičil ali podpisov staršev oz. skrbnikov;
 • goljufanje pri ocenjevanju znanja;
 • verbalni napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo;
 • fizični napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo;
 • ogrožanje življenja in zdravja učencev ter delavcev šole;
 • kajenje ter prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje ali uživanje alkohola, drog ter drugih psihoaktivnih sredstev ali napeljevanje sošolcev k takemu dejanju v času pouka, dnevih dejavnosti in drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki so opredeljene v letnem delovnem načrtu šole;
 • prihod oziroma prisotnost pod vplivom alkohola, drog in drugih psihoaktivnih sredstev v času pouka, dnevih dejavnosti in drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki so opredeljene v letnem delovnem načrtu šole;
 • uporaba vulgarizmov;
 • spolno nadlegovanje učencev ali delavcev šole;
 • psihično nasilje nad učenci in delavci šole;
 • druge oblike poseganja v pravice drugega.

5.2.   Postopki ob kršitvah

Kadar učenec ne izpolnjuje svojih dolžnosti in obveznosti, krši pravila vedenja in ravnanja, šola izvede vzgojne ukrepe; določene v naslednjem poglavju. Pri izbiri vzgojnega ukrepa upoštevamo težo kršitve, predvidene pedagoške posledice ukrepanja,  zmožnost presoje posledic lastnih dejanj glede na učenčevo starost, nagibe oziroma motive za dejanje, okolje, v katerem učenec živi, škodljivost dejanja ter ponavljanje kršitve.

Kadar učenec krši šolska pravila, oziroma se neprimerno vede, delavec šole takoj odreagira in glede na problematiko vzgojno ukrepa. V primeru, da kršitev zazna nepedagoški delavec, o dogodku obvesti pedagoškega delavca, svetovalno službo ali vodstvo šole.

Pedagoški in strokovni delavec:

 • se z učencem/učenci  pogovori o dogodku;
 • po strokovni presoji in glede na težo kršitve obvesti razrednika in sodeluje pri nadaljnji obravnavi;
 • glede na težo kršitve pedagoški delavec obvesti svetovalno službo, vodstvo šole ter tudi starše učenca/učencev in jih po potrebi vključi v razreševanje problematike;
 • v primeru ponavljajočih ali hujših kršitev, razrednik povabi starše v šolo na razgovor, kjer jih seznani z dogodkom ter vzgojnim ukrepanjem. Dogovore se zapiše, vsi prisotni pa jih tudi podpišejo (učenec, starši, razrednik).

V kolikor se starši ne odzovejo pisnemu vabilu, jih na razgovor povabi ravnatelj šole.

V primeru dolgotrajnejše vedenjske problematike ali nesodelovanja učenčevih staršev svetovalna služba, na podlagi zbranih poročil pedagoških delavcev,  poda poročilo na pristojni center za socialno delo.

V primeru ponavljajočih ali hujših kršitev pedagoški delavec vodi o postopku obravnavanja kršitve (pogovori z učencem, pogovori s starši, telefonski pogovori, pisna obvestila staršem itd.) pisne zapise.

V kolikor vzgojne dejavnosti in vzgojni ukrepi ne dosežejo svojega namena, se v skladu s Pravilnikom o vzgojnih opominih v osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 76/08) izreče vzgojni opomin in prične postopek za premestitev v drug oddelek.

5.3.   Oblike vzgojnih ukrepov

Univerzalna posledica kršitve določenega pravila ne obstaja. V primeru kršitve se pedagoški delavec odloči za ustrezen vzgojni ukrep.

 • Ukrepi, navedeni v poglavju Pravila vedenja in ravnanja.
 • Ustno opozorilo učitelja ali druge odrasle osebe, zaposlene v šoli, ki vsebuje tudi pojasnilo, zakaj neko vedenje ni sprejemljivo.
 • Individualni razgovor pedagoškega delavca z učencem/učenci.
 • Pogovor z učencem in starši.
 • Razgovor po pouku, na katerem je učenec zadržan v zvezi z reševanjem problema. Glede na resnost prekrška so poleg pedagoškega delavca, pri katerem se je zgodila kršitev, lahko prisotni tudi razrednik, svetovalna služba in ravnateljica.
 • Odvzem predmeta, s katerim učenec ogroža varnost oz. onemogoča nemoten pouk. Strokovni delavec, ki je predmet odvzel, izpolni obrazec o odvzemu predmeta.
 • Restitucija.
 • Ukrepi, ki učencem pomagajo spoznavati njihove obveznosti do drugih ljudi in pomen pravil v družbeni skupnosti:

          – priprava govorne vaje na določeno temo (spoštljivost);

– priprava pisnega poročila o kršitvi;

– pogovor o kršitvi v razredu, na razredni uri, izpostavitev problematike v razredu;

– (javno) opravičilo učenca, ki je s svojim vedenjem prizadel drugega;

– organiziranje in vodenje skupinskega dela;

– obiskovanje delavnice lepega vedenja;

– pomoč učitelju v oddelku podaljšanega bivanja, dopolnilnem pouku …

 • Ukinitev ugodnosti, ki so povezane s pridobljenimi statusi učencev (status športnika, status učenca, ki se vzporedno izobražuje ..).
 • Začasen ali trajen odvzem funkcij v okviru oddelčne skupnosti.
 • Prepoved zastopanja šole na tekmovanjih, nastopih, prireditvah ali razstavah.
 • Začasna ali trajna prepoved obiska interesne dejavnosti.
 • Ukinitev kosila za učence, ki imajo nespoštljiv odnos do hrane in se v času obrokov neprimerno vedejo.
 • Če učitelj presodi, da je to v dobro učenca, mu lahko v njegovi prisotnosti pregleda šolske potrebščine in omarico.
 • Če učitelj sumi, da je učenec zaužil prepovedano substanco, pošlje dežurnega učenca po odgovorno odraslo osebo, ki ga odpelje od pouka in o tem obvesti starše.
 • Kadar učenec pogosto ogroža varnost, ne upošteva navodil in zato šola ne more prevzeti odgovornosti za varnost in izvedbo pedagoškega procesa izven prostorov šole (dnevi dejavnosti, tabori, šole v naravi …), gre na naslednjo dejavnost v spremstvu staršev.
 • Povečan nadzor nad učencem v času, ko je v šoli oziroma na dejavnosti, ki jo organizira šola.
 • Prepoved obiska šolske dejavnosti. Za takega učenca se organizira nadomestni vzgojno-izobraževalni proces v šoli.
 • Prepoved nadaljevanja bivanja na taboru/v šoli v naravi.
 • Zadržanje učenca v šoli zaradi zagotavljanja njegove varnosti oz. varnosti drugih. Učenca prevzamejo starši.
 • Zadržanje na razgovoru po pouku v zvezi z reševanjem problemov.
 • Učenca, ki s svojim vedenjem onemogoča izvajanje pouka kljub predhodnim pogovorom, dogovorom in opozorilom, se odstrani od pouka. Cilj odstranitve je vzdrževanje jasno postavljenih mej, sprejemljivega vedenja in omogočanje resnega sodelovanja učenca in učitelja pri reševanju problema ter omogočanje nemotenega učenja drugih učencev v oddelku. Učenec v času odstranitve opravlja delo pod nadzorom strokovnega delavca.
 • V primeru odstranitve učenca od ure pouka, mora učitelj z njim opraviti razgovor, skupaj pregledata opravljeno delo in se dogovorita o nadaljnjem sodelovanju. Zamujeno snov predela doma, če tega ne zmore, obišče dopolnilni pouk.
 • V primeru, da se moteče vedenje ponavlja, šola povabi starše, da skupaj pripravijo individualiziran vzgojni načrt. Pri tem lahko sodeluje tudi učenec.
 • V primeru kaznivih dejanj se poda prijava na policijo.
 • Šola lahko oblikuje in izvaja tudi druge vzgojne ukrepe, za katere se dogovori učiteljski zbor ali pa se zanje odloči vodstvo šole.

6.   ORGANIZIRANOST UČENCEV

Učenci so organizirani v oddelčne skupnosti.

Učenci oddelčne skupnosti volijo dva predstavnika oddelka.

Učenci pri urah oddelčne skupnosti skupaj z razrednikom obravnavajo posamezna vprašanja iz življenja in dela svoje skupnosti in šole ter oblikujejo predloge in pobude za boljše delo in razreševanje problemov, in sicer:

 • obravnavajo učni uspeh v oddelku in organizirajo medsebojno pomoč pri učenju;
 • organizirajo pomoč sošolcem v različnih težavah;
 • obravnavajo kršitve in predlagajo načine ukrepanja ter preventivnega delovanja;
 • oblikujejo predloge za pohvale, priznanja in nagrade učencem v oddelčni skupnosti;
 • organizirajo različne akcije in prireditve;
 • opravljajo druge naloge, za katere se dogovorijo.

Predstavniki oddelčnih skupnosti se povezujejo v šolski parlament. Šolski parlament se skliče najmanj dvakrat letno. Sklicatelj je mentor šolskega parlamenta.

7.   OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI

Učenec mora prisostvovati pouku in dejavnostim obveznega programa.

7.1.   Opravičevanje odsotnosti

 • Starši morajo najkasneje v petih dneh po izostanku učenca razredniku sporočiti vzrok izostanka.
 • Če učenec izostane več kot pet dni, starši pa razredniku niso sporočili vzroka izostanka, razrednik o izostanku učenca obvesti starše in jih pozove, da sporočijo vzrok izostanka.
 • Odsotnost učenca morajo starši opravičiti osebno ali v pisni obliki.
 • Osebna ali pisna opravičila je treba posredovati razredniku najkasneje v petih dneh po prihodu učenca v šolo.
 • Če razrednik v omenjenem roku ne prejme opravičila, šteje izostanke za neopravičene in ukrepa v skladu s pravili šolskega reda. Če učenec ali starši iz opravičenih razlogov predložijo opravičilo po izteku roka, ga razrednik upošteva.
 • Kadar učenec izostane zaradi bolezni več kot 5 šolskih dni, lahko razrednik zahteva uradno zdravniško potrdilo o opravičenosti izostanka.
 • Če razrednik dvomi o verodostojnosti opravičila, obvesti o tem starše oziroma zdravnika, ki naj bi opravičilo izdal. Če ugotovi, da je opravičilo lažno, izostanka ne opraviči in ukrepa v skladu s pravili šolskega reda.
 • Razrednik sproti pregleduje izostanke učencev in ustrezno ukrepa.

7.2.   Napovedana odsotnost

Učenec lahko izostane, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek razredniku vnaprej napovejo. Ta izostanek lahko strnjeno ali v več delih traja največ pet dni v letu. Ravnatelj lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev iz opravičljivih razlogov dovoli učencu daljši izostanek od pouka.

Učenec lahko predčasno zapusti šolsko poslopje le v dogovoru z razrednikom ali učiteljem, ki poučuje predmet, pri katerem bo učenec odsoten, in mora imeti pisno ali ustno soglasje staršev, in to v primeru:

 • odhoda k zdravniku,
 • slabega počutja ali bolezni (odide lahko le v spremstvu staršev ali skrbnikov; učenca prevzamejo v prostorih šole),
 • sodelovanja na športnem ali kulturnem področju izven šole,
 • pisne želje staršev.

V primeru, da učenec brez vnaprejšnjega pisnega ali ustnega soglasja staršev zapusti šolo,. razrednik izostanka ne opraviči.

O odsotnosti zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih in srečanjih, na katerih učenci sodelujejo v imenu šole, razrednik obvesti starše. Navedene odsotnosti so opravičene.

7.3.   Oprostitev sodelovanja iz zdravstvenih razlogov

Posamezni učenec je lahko iz zdravstvenih razlogov oproščen sodelovanja pri določenih urah pouka in drugih dejavnostih osnovne šole.

Starši učenca morajo razredniku predložiti mnenje in navodilo zdravstvene službe. Razrednik o tem takoj obvesti učitelje oziroma druge sodelavce, ki izvajajo pouk ali druge dejavnosti šole. V dnevnik šolskega dela razrednik vpiše čas trajanja opravičene odsotnosti.

Učenec, ki je oproščen sodelovanja pri posamezni uri pouka, mora tej uri prisostvovati in opraviti naloge, ki ne ogrožajo njegovega zdravstvenega stanja in jih sme opravljati v skladu z navodili zdravstvene službe. Če učenec zaradi zdravstvenih razlogov ne more opravljati nobene naloge, šola zanj organizira nadomestno dejavnost.

7.4.   Neopravičeni izostanki

Za neopravičen izostanek se šteje neopravičena odsotnost učenca pri pouku in dejavnostih obveznega programa.

Izostanke učenca pri razširjenem programu se evidentira. Razrednik o izostankih obvesti starše.

V izjemnih primerih in po proučitvi vseh okoliščin ravnatelj v sodelovanju z razrednikom in svetovalno službo odloči, da se izostanek učenca ne bo obravnaval kot neopravičeni izostanek, če oceni, da je vzrok izostanka take narave, da učenec potrebuje pomoč oziroma svetovanje.

8.   ZDRAVSTVENO VARSTVO UČENCEV

Šola v sodelovanju z zdravstvenimi zavodi organizira redne sistematične zobozdravstvene in zdravstvene preglede ter cepljenja.

Če učenec odkloni sodelovanje pri predpisanem zdravstvenem pregledu ali cepljenju, razrednik o tem obvesti starše učenca.

Šola deluje preventivno in osvešča učence o škodljivosti in posledicah kajenja, pitja alkoholnih pijač, uživanja drog in drugih poživil, spolnega nadlegovanja ter nasilja. Šola osvešča učence o njihovih pravicah in dolžnostih ter o načinih iskanja ustrezne pomoči v primerih spolnega nadlegovanja in zlorabe ter nasilja v družini. V te namene organizira različne aktivnosti pri pouku in drugih dejavnostih šole.

Z nadaljevanjem obiska te spletne strani sprejemate uporabo piškotkov. več informacij

Z namenom zagotavljanja najboljše možne uporabniške izkušnje, so piškotni na tem spletnem mestu vklopljeni. Z nadaljevanjem obiska tega spletnega mesta se strinjate z njihovo uporabo.

Zapri