Select Page

Svet staršev OŠ Škofljica

V skladu s 66. členom Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/0858/0964/09 – popr.65/09 – popr.20/1140/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/1546/1649/16 – popr.25/17 – ZVaj, 123/21172/21207/21105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA) je v zavodu OŠ Škofljica imenovan Svet staršev OŠ Škofljica, ki deluje po Poslovniku sveta staršev, ki je bil sprejet 4. 6. 2014.

 

 1. Člen pravi, da se za organizirano uresničevanje interesa staršev v šoli oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja šola. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

 

Naloge predstavnik oz. predstavnikov v svetu staršev:

 • predlaga nadstandardne programe,
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu;
 • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • voli predstavnike staršev v svet šole in druge organe šole;
 • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje;
 • v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

 

V svetu staršev Osnovne šole Škofljica je po en predstavnik oddelka, zato šteje  59 članic oz. članov. Od 1. 9. 2022 ga vodi Edvard Pergar Konestabo. Za podpredsednika sveta staršev je bil izvoljen Aleš Švigelj.

Poslovnik Sveta staršev

PDF; 613 kB

Seje Sveta staršev

Šolsko leto Naziv seje Datum seje Zapisnik
2022/23 Zapisnik 2. redne seje Sveta staršev 20. 3. 2023 PRENOS (pdf)
2022/23 Zapisnik 1. redne seje Sveta staršev 6. 10. 2022 PRENOS (pdf)
2021/22 Zapisnik 3. redne seje Sveta staršev 7. 6. 2022 PRENOS (pdf)
2022/23 Zapisnik 2. seje Sveta staršev 14. 3. 2022 PRENOS (pdf)
2022/23 Zapisnik 2. izredne seje Sveta staršev 8. 3. 2022 PRENOS (pdf)
2021/22 Zapisnik 1. izredne seje Sveta staršev 15. 11. 2021 PRENOS (pdf)
2021/22 Zapisnik 1. izredne seje Sveta staršev 15. 11. 2021 PRENOS (pdf)
2020/21 3. seja Sveta staršev 30. 3. 2021 PRENOS (pdf)
2020/21 2. seja Sveta staršev 26. 1. 2021 PRENOS (pdf)
2020/21 1. seja Sveta staršev OŠ Škofljica 28. 9. 2020 PRENOS (pdf)
2019/20 3. seja Sveta staršev OŠ Škofljica 11. 6. 2020 PRENOS (pdf)
2019/20 2. seja Sveta staršev OŠ Škofljica 28. 5. 2020 PRENOS (pdf)
2019/20 1. seja Sveta staršev 30. 9. 2019 PRENOS (pdf)
Skip to content

Z nadaljevanjem obiska te spletne strani sprejemate uporabo piškotkov. več informacij

Z namenom zagotavljanja najboljše možne uporabniške izkušnje, so piškotni na tem spletnem mestu vklopljeni. Z nadaljevanjem obiska tega spletnega mesta se strinjate z njihovo uporabo.

Zapri