Select Page

Katalog informacij javnega značaja

KAZALO

 1. Osnovni podatki o katalogu
 2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga
 3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
 4. Stroškovnik
 5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda: Osnovna šola Škofljica
Klanec 5
1291 Škofljica
Telefon: 01/366-38-13
Faks: 01/366-38-04
E-pošta: tajnistvo@os-skofljica.si
Odgovorna uradna oseba: Roman Brunšek, ravnatelj
Telefon: 01/366-38-16
roman.brunsek@os-skofljica.si
Datum prve objave: 12. avgust 2010
Datum zadnje spremembe: 1. september 2023

 

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2. a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda: a) Osnovnošolsko izobraževanje
b) Tržna dejavnost – zagotavljanje malice in kosil ter občasna priprava obrokov za zunanje naročnike
Seznam notranjih organizacijskih enot: Osnovna šola Škofljica
Klanec 5,
1291 Škofljica
 
Podružnična šola Lavrica
Kamnikarjeva 6,
1291 Škofljica
Telefon: 01/366-60-31
Podružnična šola Želimlje
Želimlje 43
1291 Škofljica
Telefon: 01/366-14-46
   
Seznam organov zavoda:
 • svet Zavoda OŠ Škofljica,
 • ravnatelj,
 • pomočnice ravnatelja,
 • svet staršev šole,
 • učiteljski zbor
Strokovni aktivi:
 • Strokovni aktiv učiteljev 1. razreda
 • Strokovni aktiv učiteljev 2. razreda
 • Strokovni aktiv učiteljev 3. razreda
 • Strokovni aktiv učiteljev 4. razreda
 • Strokovni aktiv učiteljev 5. razreda
 • Strokovni aktiv učiteljev OPB
 • Strokovni aktiv učiteljev slovenščine
 • Strokovni aktiv učiteljev matematike
 • Strokovni aktiv učiteljev tujih jezikov
 • Strokovni aktiv učiteljev fizike, kemije in biologije
 • Strokovni aktiv učiteljev športne vzgoje
 • Strokovni aktiv učiteljev geografije, zgodovine, likovne in glasbene vzgoje
 • Strokovni aktiv svetovalnih delavk
2. b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij
Pristojna oseba: Roman Brunšek, ravnatelj
Telefon: 01/366-38-16
roman.brunsek@os-skofljica.si
2. c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi:

ZAKONI

Zakon o zavodih

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Zakon o šolski inšpekciji

Zakon o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva

Zakon delovnih razmerjih

Zakon o javnih uslužbencih

Zakon o osnovni šoli

Zakon o praznikih in dela prostih dnevih

Zakon o javnih naročilih

Zakon o knjižničarstvu

Zakon o varstvu osebnih podatkov

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Zakon o računovodstvu

Zakon o šolski prehrani

 

PRAVILNIKI

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli

Pravilnik o darilih OŠ Škofljica-2016

Pravilnik o dokumentaciji v devetletni osnovni šoli

Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole

Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja

Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli

Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli

Pravilnik o vzgojnih opominih v osnovni šoli

Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli

Pravilnik o prilagojenih izobraževalnih programih devetletne osnovne šole

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole

Pravilnik o izvajanju poskusa fleksibilnega predmetnika v osnovni šoli

Pravilnik o računovodstvu

Pravilnik o alkoholiziranosti

Pravilnik – mobing

Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev

Pravilnik o financiranju šole v naravi

Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli

Pravilnik o postopnem uvajanju drugega tujega jezika v osnovni šoli

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v osnovnem in srednjem izobraževanju v nazive

Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

Pravilnik o vodenju razvida izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja

Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja

Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti

Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih ter osnovnem in srednjem šolstvu v plačilne razrede

Pravilnik o dodeljevanju študijskih pomoči

Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva

Pravilnik o preverjanju novosti in programov v vzgoji in izobraževanju s poskusom

Pravilnik o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol

Pravilnik o sofinanciranju šolskih tekmovanj

Pravilnik o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela

Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

Pravilnik o obrazcih, dokumentaciji, stroških in načinu vodenja evidenc v postopkih priznavanja in vrednotenja izobraževanja

Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij

Pravilnik  o potrjevanju učbenikov

Pravilnik o izvajanju dopusta za nego in varstvo otroka

Pravilnik za uveljavljanje regresa za potovanje otrok in mladine

Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok

 

 

ODREDBE

Odredba o določitvi programa šole za ravnatelje in o določitvi vsebine ravnateljskega izpita

Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije

Odredba o postopnem uvajanju programa 9-letne osnovne šole

Odredba o vzgojno-izobraževalnem programu osnovna šola

Odredba o posodobitvah učnih načrtov programa življenje in delo osnovne šole

 

UREDBE

Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju

Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede

Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol

Uredba o izobešanju zastave Republike Slovenije v vzgojno-izobraževalnih zavodih

Uredba o delovnih uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence

Uredba o podrobnejših kriterijih za uvrščanje delovnih mest ravnateljev, direktorje in tajnikov v plačne razrede

Uredba o izobešanju zastave Republike Slovenije v osnovnih in srednjih šolah

 

KOLEKTIVNI POGODBI

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji

 

Notranji predpisi:
Predpisi EU: Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.
2. d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra)
Predlogi predpisov: V postopku ni nobenega predloga predpisov.
2. e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov:
2. f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ:
 • Vpis v prvi razred.
 • Vpis učencev iz drugih šol.
 • Prešolanje učencev na druge šole.
 • Napredovanje delavcev v plačne razrede.
 • Napredovanje strokovnih delavcev v nazive.
 • Imenovanje ravnatelja.
 • Sprejem Letnega delovnega načrta.
 • Sprejem Poročila o realizacij LDN.
 • Sprejem Poslovnega poročila.
 • Sprejem Vzgojnega načrta.
 • Izrekanje vzgojnih ukrepov.
 • Odločanje o pritožbah in dajanje informacij javnega značaja.
 • Zaposlovanje delavcev.

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Informacije so fizično dostopne vsak delavnik od ponedeljka do petka v delovnem času na sedežu matične šole. Dobro je, če je zaradi narave dela predhodna najava pri osebi, pooblaščeni za posredovanje informacij javnega značaja. Prav tako je večina informacij dostopnih na spletnem naslovu https://www.os-skofljica.si.

 

4. Stroškovnik

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

 

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov

 

Skip to content

Z nadaljevanjem obiska te spletne strani sprejemate uporabo piškotkov. več informacij

Z namenom zagotavljanja najboljše možne uporabniške izkušnje, so piškotni na tem spletnem mestu vklopljeni. Z nadaljevanjem obiska tega spletnega mesta se strinjate z njihovo uporabo.

Zapri